Ρεφλεξολογία και χρόνιος πόνος μέσης

Μπορεί η Ρεφλεξολογία να ανακουφίσει τον πόνο σε ασθενείς με Χρόνια Οσφυαλγία;

Σ. Ραπτοπούλου, Ε. Σταυροπούλου, Ε. Αργύρα, Α. Βαδαλούκα.
Α΄ Αναισθησιολογική Κλινική, Κέντρο Πόνου και Παρηγορητικής Φροντίδας, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Does Reflexology help in alleviating pain in patients with Chronic Low Back Pain (CLBP)?

(find the english abstract at the end of the article)

Ιστορικό-Σκοπός: Η ιατρική θεραπεία που χρησιμοποιείται για ασθενείς με Χρόνια Οσφυαλγία (CLBP) συνήθως δεν μπορεί να ελέγξει πλήρως τον πόνο και μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, κι έτσι οι ασθενείς επιλέγουν άλλες μεθόδους θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της συμπληρωματικής ιατρικής. Η Ρεφλεξολογία (R) είναι μια συμπληρωματική θεραπεία χωρίς παρενέργειες και μπορεί να βελτιώσει την αναλγησία επηρεάζοντας την αντίληψη του πόνου. Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας στο όφελος που μπορεί να προσφέρει η Ρεφλεξολογία σε ασθενείς με Χρόνια Οσφυαλγία (CLBP).

Μέθοδοι: Αυτή η αναδρομική μελέτη διεξήχθη σε μια ομάδα 28 ασθενών, 57-69 ετών, ASA I-II* με Χρόνια Οσφυαλγία (CLBP) οι οποίοι έλαβαν από το στόμα φαρμακοθεραπεία για περισσότερο από 6 εβδομάδες και η μέση (SD) βαθμολογία της σοβαρότητας του πόνου στην κλίμακα VAS ήταν 5 (0,70). Η R (Ρεφλεξολογία) διεξήχθη με δύο συνεδρίες 45 λεπτών την εβδομάδα για τέσσερις εβδομάδες. Καταγράψαμε την αλλαγή στην ένταση πόνου (VAS), στη λειτουργικότητα (ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης και στην εργασία) και στην ικανοποίηση από τη μέθοδο στο τέλος των συνεδριών.

Αποτελέσματα: Η μέση (SD) βαθμολογία στην κλίμακα VAS στο τέλος των συνεδριών παρουσίασε σημαντική μείωση σε 2,72 (0,89) [ρ <0,001]. Η συνολική λειτουργικότητα βελτιώθηκε > 60% σε 19 (82,6%) ασθενείς, 21 ασθενείς (91,3%) ανέκτησαν100% την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης και 14 (61%) επέστρεψαν στην εργασία τους. 19 (82,6%) ασθενείς ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τη μέθοδο, 3 (13%) ήταν αρκετά ικανοποιημένοι και 1 (4%) ήταν ελάχιστα ικανοποιημένος.

Συμπέρασμα: Η Ρεφλεξολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μια αποτελεσματική τεχνική για τη μείωση του πόνου των ατόμων με χρόνια οσφυαλγία και για να είναι ένα επιπλέον όπλο όταν άλλες ιατρικές θεραπείες λειτουργούν μετρίως.

Poster που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συμπόσιο ALGOS 2017, 25-28 Μαϊου 2017, Ρόδος, Ελλάδα.

Πηγή: Clinical Reflexology Centre

——

Does Reflexology help in alleviating pain in patients with Chronic Low Back Pain?

S. Raptopoulou, E. Stavropoulou, E. Argyra, A. Vadalouca
A’ Anesthesiology Department, Pain and Palliative Care Center, Aretaeion Hospital, National and Kapodistrian University of Athens.

Background-Aim: Medical treatment used for patients with chronic low back pain(CLBP) usually cannot completely control the pain and sometimes can cause side effects, and so, they would choose other methods of treatment, including complementary medicine. Reflexology(R) is a complementary therapy without side effects and can improve analgesia by impacting on pain perception. We are presenting our experience on the benefit that reflexology may offer in patients with CLBP.

Methods: This retrospective study was performed in a group of 28 patients, 57-69 years of age, ASA I-II with CLBP who were receiving oral pharmacotherapy for more than 6 week and the mean (SD) score of the severity of the pain (VAS)was 5(0.70). R was conducted as two 45-min sessions per week for four weeks. We recorded the change in pain intensity (VAS), in functionality(ability to self-handling and to go to work) and the satisfaction of the method at the end of the sessions.

Results: The mean (SD) VAS score at the end of the sessions showed a significant decrease to 2.72 (0.89)[p<0.001]. The overall functionality improved >60% in 19(82,6%) patients , 21 (91,3%) took a 100% capacity to self-handling and 14 (61%) returned to work. 19(82,6%)patients were very much, 3(13%) were enough and 1(4%) was little satisfied.

Conclusion: Reflexology could be used as an effective technique to reduce the pain of people with chronic low back pain and to be an extra weapon when other medical therapies work moderately.

Poster presented at the International Symposium ALGOS 2017, May 25-28, 2017, in Rhodes, Greece

*Αξιολόγηση κατά ASA της φυσικής κατάστασης

Το σύστημα ταξινόμησης της φυσικής κατάστασης της Αμερικανικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας δημιουργήθηκε το 1941, με σκοπό την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης ενός ασθενή πριν την επιλογή του είδους της αναισθησίας ή την διενέργεια της χειρουργικής επέμβασης.

Η περιγραφή της προεγχειρητικής φυσικής κατάστασης του ασθενή χρησιμοποιείται για να βελτιώσει την καταγραφή στοιχείων και την επικοινωνία μεταξύ των ιατρών και σαν ενιαίο σύστημα στατιστικής ανάλυσης. Η ταξινόμηση δεν έχει σκοπό την πρόβλεψη του διεγχειρητικού κινδύνου.

Η σύγχρονη ταξινόμηση αποτελείται από έξι κατηγορίες, όπως περιγράφονται παρακάτω:

Κατηγορία κατά ASA

Προεγχειρητική κατάσταση υγείας

Σχόλια / Παραδείγματα

I

Υγιής ασθενής

Χωρίς οργανικές, φυσιολογικές ή ψυχιατρικές διαταραχές.Εξαιρούνται οι πολύ μικρές και μεγάλες ηλικίες. Υγιείς με καλή ανοχή στην άσκηση

II

Ασθενείς με ήπια συστηματική νόσο

Χωρίς περιορισμό στη δραστηριότητα. Καλά ελεγχόμενη πάθηση ενός συστήματος του σώματος.Ελεγχόμενη υπέρταση ή διαβήτης χωρίς συστηματικές επιπλοκές, κάπνισμα χωρίς χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π), ήπια παχυσαρκία, εγκυμοσύνη

III

Ασθενείς με σοβαρή συστηματική νόσο

Υπάρχει περιορισμός στη δραστηριότητα. Ελεγχόμενη πάθηση περισσότερων του ενός συστημάτων ή ενός μείζονος συστήματος του σώματος.Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος θανάτου.Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (ΣΚΑ) ,σταθερή στηθάγχη, παλαιό καρδιακό επεισόδιο, μη ελεγχόμενη υπέρταση, νοσηρή παχυσαρκία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, βρογχικό άσθμα με περιοδικά συμπτώματα

IV

Ασθενείς με σοβαρή συστηματική νόσο που είναι διαρκής απειλή για τη ζωή

Υπάρχει τουλάχιστον μια σοβαρή νόσος που δεν ελέγχεται επαρκώς ή είναι σε τελικό στάδιο.Υπάρχει κίνδυνος θανάτου.Ασταθής στηθάγχη, συμπτωματική ΧΑΠ, συμπτωματική ΣΚΑ, ηπατονεφρική ανεπάρκεια

V

Ασθενείς που δεν αναμένεται να επιβιώσουν χωρίς την επέμβαση

Δεν αναμένεται να επιβιώσουν χωρίς χειρουργική επέμβαση περισσότερο από 24 ώρες.Υπάρχει άμεσος κίνδυνος θανάτου. Πολυοργανική ανεπάρκεια, σηπτικό σύνδρομο με αιμοδυναμική αστάθεια, υποθερμία, μη ελεγχόμενες διαταραχές πήξεως

VI

Ασθενής εγκεφαλικά νεκρός που πρόκειται να γίνει δότης οργάνων

Πίνακας 1: Αξιολόγηση κατά ASA της φυσικής κατάστασης

Πηγή: http://www.imop.gr

Posted in Έρευνα, Κλινικές Έρευνες, Ρεφλεξολογία | Tagged , , , , , , , , ,

Ρεφλεξολογία για Σπαστικότητα και Λειτουργικότητα Παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση

Η επίδραση της Ρεφλεξολογίας στη σπαστικότητα και τη λειτουργικότητα παιδιών με εγκεφαλική παράλυση που έλαβαν φυσιοθεραπεία: Τυχαιοποιημένη δοκιμή τριών ομάδων.

The effect of reflexology upon spasticity and function among children with cerebral palsy who received physiotherapy: Three group randomised trial

Filiz Özkan, Handan Zincir, Department of Community Health Nursing, Erciyes University Faculty of Health Sciences, Kayseri, Turkey

(find the english abstract at the end of the article)

Σκοπός: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ρεφλεξολογίας στη σπαστικότητα και τη λειτουργικότητα παιδιών με εγκεφαλική παράλυση που έλαβαν φυσιοθεραπεία.

Μέθοδοι: Μια τυχαιοποιημένη δοκιμή τριών ομάδων, με τυφλό αξιολογητή.  Η τυχαιοποίηση έγινε με σφραγισμένους και αδιαφανείς φακέλους.
45 παιδιά με εγκεφαλική παράλυση που εκπαιδεύτηκαν σε Κέντρο Ειδικής Αγωγής και Αποκατάστασης εντάχθηκαν σε ομάδα ρεφλεξολογίας, ομάδα εικονικής παρέμβασης και ομάδα ελέγχου. Οι ομάδες ρεφλεξολογίας και εικονικής παρέμβασης έλαβαν 24 συνεδρίες ρεφλεξολογίας, διάρκειας 20 λεπτών η κάθε μία, δύο φορές την εβδομάδα. Στην ομάδα ελέγχου, δεν έγινε καμία παρέμβαση.
Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των συμμετεχόντων πρίν και μετά την υλοποίηση. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση Gross Motor Function Measure, Modified Ashworth Scale (MAS)*, Modified Tardieu Scale*, Pediatric Functional Independence Scale, Pediatric Quality of Life Scale (PedsQL) και δημογραφικών δεδομένων.

Αποτελέσματα: Συνολικά 45 παιδιά ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Οι ομάδες ήταν ομοιογενείς κατά την έναρξη.
Στην κλίμακα MAS οι τιμές για τον δεξί γαστροκνήμιο μυ καθώς και τον δεξί και αριστερό πελματιαίο μυ, η διαφορά μεταξύ των ομάδων ήταν σημαντική (p <0,05). Επίσης υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των τιμών του δεξιού και αριστερού ποδιού στην κλίμακα Tardieu.
Οι δείκτες V1, V3 για τον δεξί γαστροκνήμιο μυ και V1,V3 για τον πελματιαίο μυ είχαν τιμές p < 0.001
Οι δείκτες V1 για τον αριστερό γαστροκνήμιο μυ και V1, V3 για τον πελματιαίο είχαν τιμές p < 0.001

Οι συνολικές βαθμολογίες για την κλίμακα Gross Motor Function Measure, τη θέση καθίσματος, την κλίμακα Pediatric Functional Independence Scale, και τις υποκλίμακες αυτοεξυπηρέτησης και επικοινωνίας ήταν p <0,05.
Στην κλίμακα PedsQL δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων (p> 0.05).

Συμπεράσματα: Η Ρεφλεξολογία με φυσιοθεραπεία μείωσε τη σπαστικότητα στα πόδια, βελτίωσε τις μικρές κινητικές λειτουργίες και μείωσε την εξάρτηση, όμως δεν σημειώθηκε αλλαγή της ποιότητας ζωής.

Λέξεις-κλειδιά: παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, σπαστικότητα, λειτουργικότητα, ρεφλεξολογία, παιδιατρική ποιότητα ζωής, Gross Motor Function Measure, Modified Ashworth Scale (MAS), Modified Tardieu Scale, Pediatric Functional Independence Scale, Pediatric Quality of Life Scale,

Πηγή: Applied Nursing Research, Available online 27 May 2017


Πηγή των παρακάτω στοιχείων για τις κλίμακες αξιολόγησης σπαστικότητας καθώς και των πινάκων: 

Τζανιδάκη Μαρία, Μέθοδοι αξιολόγησης σπαστικού άνω άκρου σε παιδιά. Ανασκόπηση, Θεσσαλονίκη 2008, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης,

* «Οι κλίμακες Ashworth μετράνε την αντίσταση στην παθητική κίνηση μιας άρθρωσης στο υπάρχον εύρος κίνησης χωρίς προσδιορισμό της ταχύτητας.

Ο Tardieu και οι συνεργάτες του, το 1954, εισήγαγαν την αντίληψη της “σπαστικής αντίδρασης” σαν μια μυική αντίδραση που παράγεται από την παθητική διάταση ενός τμήματος του άκρου και εξαρτάται από την ταχύτητα/επιτύχυνση της παθητικής διάτασης. Τα παραγόμενα συμπεράσματα ήταν η Tardieu Scale με την οποία η σπαστικότητα αξιολογείται κλινικά με την παθητική κίνηση της άρθρωσης σε τρείς συγκεκριμένες ταχύτητες (V1, V2, V3).

Στην πορεία αναπτύχθηκε η Τροποποιημένη Κλίμακα MTS η οποία ορίζει μόνο τη στιγμή του “μαγκώματος” το οποίο εμφανίζεται στο εύρος κίνησης μιας συγκεκριμένης αρθρικής γωνίας, σε μια γρήγορη παθητική διάταση.»

Πίνακας 1 - Ashworth ScaleΠίνακας 2 - Modified Ashworth ScaleΠίνακας 3 - MAS - Peacock ScaleΠίνακας 4 - Tardieu ScaleΠίνακας Ταχυτήτων των Μετρήσεων

The effect of reflexology upon spasticity and function among children with cerebral palsy who received physiotherapy: Three group randomised trial

Purpose: To assess the effectiveness of reflexology method upon spasticity and function among children with cerebral palsy who received physiotherapy.

Methods: A three group, randomised trial with blinded evaluator. Randomization was made sealed and opaque envelopes. 45 children with cerebral palsy who were trained at a Special Education and Rehabilitation Centre. In the reflexology and placebo group; a 20 min reflexology was performed twice a week in a total 24 sessions. In the control group; no intervention was done. Before and after the implementation; measurements of the participants were obtained. The data were collected using Gross Motor Function Measure, Modified Ashworth Scale (MAS), Modified Tardieu Scale, Pediatric Functional Independence Scale, Pediatric Quality of Life Scale (PedsQL) and demographic data.

Results: A total of 45 children completed the study. The groups were homogeneous at baseline. Between right MAS Gastrocnemius muscle was a difference and right and left Soleus muscles was significant among the groups (p < 0.05). Also there was significant difference in between right and left Tardieu value in the legs; right M. Gastrocnemius V1,V3 and M. Soleus V1, V3 values; p < 0.001 and left Gastrocnemius V1 and M. Soleus V1, V3 values; p < 0.001. In Gross Motor Function Measure total scores and sitting position; in Pediatric Functional Independence Scale total scores, self-care and communication subscales (p < 0.05). But in terms of PedsQL was no statistically significant difference among the groups (p > 0.05).

Conclusions: Reflexology with physiotherapy reduced spasticity in legs, improved gross motor functions, decreased dependency but led to no change in quality of life.

Keywords: Child with cerebral palsy, Spasticity, Reflexology, Pediatric quality of life, Gross Motor Function Measure, Modified Ashworth Scale (MAS), Modified Tardieu Scale, Pediatric Functional Independence Scale, Pediatric Quality of Life Scale,

Posted in Έρευνα, Κλινικές Έρευνες, Reflexology Research | Tagged , , ,

Clinical Reflexology Centre

Tο Clinical Reflexology Centre είναι το πρώτο κέντρο στην Ελλάδα όπου εφαρμόζεται Κλινική Ρεφλεξολογία καθώς και το πρώτο εξειδικευμένο Κέντρο Ανακούφισης Πόνου με Ρεφλεξολογία. Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση, τη διατήρηση, την προαγωγή της υγείας και την ανακούφιση συμπτωμάτων παθολογικής ή μη αιτιολογίας.

Η Ρεφλεξολογία μπορεί να εφαρμοσθεί με απόλυτη ασφάλεια σε όλες τις ηλικιακές ομάδες – βρέφη, παιδιά, εφήβους, ενήλικες και άτομα προχωρημένης ηλικίας – υγιείς ή πάσχοντες από οξεία ή χρόνια νόσο, επειδή η δράση της βασίζεται σε ενδογενείς μηχανισμούς ελέγχου του οργανισμού. Η εφαρμογή της δεν απαιτεί ούτε προϋποθέτει χρήση ουσιών και σκευασμάτων. Λειτουργεί συμπληρωματικά σε κάθε φαρμακευτική ή άλλη αγωγή που έχει συστηθεί από τον θεράποντα ιατρό.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του CRC 

Posted in Άρθρα

Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Ζωνοθεραπείας

Η Ζωνοθεραπεία αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίχθηκε η Ρεφλεξολογία. Αποτελεί ένα πολύτιμο και αποτελεσματικό βοήθημα για τον Ρεφλεξολόγο.
Το σεμινάριο απευθύνεται μόνο σε Ρεφλεξολόγους και σπουδαστές Ρεφλεξολογίας.

Επαναλαμβάνω αυτό σεμινάριο τα τελευταία χρόνια και κάθε φορά εμπλουτίζεται με κάτι καινούργιο που προκύπτει από τη συνεχιζόμενη μελέτη των οδηγιών του Fitzgerald, τις δοκιμές και την κλινική εφαρμογή. Ο λόγος που το επαναλαμβάνω είναι γιατί θεωρώ τις αρχές της Ζωνοθεραπείας πολύτιμες για κάθε Ρεφλεξολόγο.

Η Ζωνοθεραπεία όπως όλοι ξέρουμε αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίχθηκε η Ρεφλεξολογία. Η εκπαίδευσή μας όμως βασίζεται κατά κύριο λόγο στα κείμενα της Eunice Ingham. Αφήσαμε στην άκρη τον “ιδρυτή” της μεθόδου και αγνοούμε τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που δίνει ο Fitzgerald για την αποτελεσματικότερη χρήση της μεθόδου. Μείναμε στο ότι “χώρισε το σώμα σε 10 ζώνες”. Αγνοούμε όμως σημαντικές οδηγίες. Για παράδειγμα:

– Ξέρουμε ότι προτείνει 27 διαφορετικούς χειρισμούς, πιέσεις και λαβές;
– Ξέρουμε ότι έχει αναλυτικές
οδηγίες και δοσολογίες (χρόνους πίεσης, επαναλήψεις) για περισσότερες από 68 καταστάσεις και συμπτώματα;
– Ξέρουμε ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του διατύπωσαν μια πρώτη ερμηνεία του
μηχανισμού δράσης της μεθόδου;
– Πως χρησιμοποιεί τους μηχανισμούς του
κυκλοφορικού και του νευρικού συστήματος;
– Σε ποιες
ανατομικές δομές επιμένει και γιατί;

Ο Fitzgerald με τη διαθέσιμη γνώση της εποχής για την ανατομία και τη φυσιολογία, μπορούσε να κάνει κάποιες υποθέσεις. Η γνώση μας σήμερα σ αυτούς τους τομείς επιτρέπει την ερμηνεία πολλών ακόμα οδηγιών και τη βελτίωσή τους.

Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι πολύτιμες για την αποτελεσματική άσκηση της τέχνης μας και προέρχονται από τον ιδρυτή της. Είναι πληροφορίες που η Ingham δεν αναφέρει – ενώ βασίστηκε και η ίδια στη Ζωνοθεραπεία.

Μελετώ τη Ζωνοθεραπεία για περισσότερα από 10 χρόνια σε μια προσπάθεια να κωδικοποιήσω τις οδηγίες και να τις τεκμηριώσω – δηλαδή να απαντήσω στο “γιατί” που προκύπτει από κάθε οδηγία. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης είναι και τα θέματα του σεμιναρίου.

·Αρχές Ζωνοθεραπείας κατά Fitzgerald.

·Αρχές Εφαρμοσμένης Ζωνοθεραπείας (οι αρχές της Ζωνοθεραπείας όπως διαμορφώθηκαν και τεκμηριώθηκαν με βάση τις εξελίξεις στη φυσιολογία, τη μελέτη και την εφαρμογή τους ώστε να προσαρμοστούν στην καθημερινή πρακτική του Ρεφλεξολόγου)

·Περιστατικά και τομείς δράσης.

·Ενσωμάτωση των αρχών και των τεχνικών της Ζωνοθεραπείας στη Ρεφλεξολογία.

Το σεμινάριο έχει τη μορφή “Εργαστηρίου” λόγω της έμφασης που θα δοθεί στην πρακτική και στη βιωματική πρόσληψη των πληροφοριών.

workshop

Εικόνα | Posted on by | Tagged , , ,

Σεμινάριο: Διαχείριση Πόνου με Ρεφλεξολογία

Tο Clinical Reflexology Centre, διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:
“Διαχείριση Πόνου με Ρεφλεξολογία”
12-13 Νοεμβρίου 2016

Ο Πόνος είναι μια πραγματικότητα που απασχολεί πολύ κόσμο και που η ιατρική κοινότητα δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει επαρκώς. Η αναζήτηση νέων θεραπειών για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του πόνου οδηγεί σταδιακά στην ενσωμάτωση των Συμπληρωματικών Εναλλακτικών Θεραπειών (ΣΕΘ) – της Ρεφλεξολογίας συμπεριλαμβανομένης – στους τρόπους αντιμετώπισης του χρόνιου πόνου και των συνοδών συμπτωμάτων του.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν θέματα που σχετίζονται με το μηχανισμό του πόνου, με το μηχανισμό δράσης της Ρεφλεξολογίας στον πόνο, με την ιατρική αντιμετώπιση του πόνου και πως η Ρεφλεξολογία μπορεί να σταθεί ως συμπληρωματική αγωγή. Θέματα που είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε ως Ρεφλεξολόγοι ώστε να μην παραβλέψουμε κάποια συμπτώματα που απαιτούν ιατρική παρέμβαση, αλλά και να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους Ρεφλεξολογικούς χειρισμούς στοχευμένα για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και με βάση το σύμπτωμα και την ένταση με την οποία το βιώνει.

Προσκεκλημένη του σεμιναρίου είναι η Δρ. Έφη Σταυροπούλου, Αναισθησιολόγος – Διευθύντρια Αναισθησιολογικού τμήματος και Ιατρείου Πόνου του νοσοκομείου ΚΑΤ η οποία θα παρουσιάσει θέματα σχετικά με τα διαφορετικά είδη πόνου, τους τρόπους που η ιατρική επιστήμη τους αντιμετωπίζει, τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχουμε ώστε έγκαιρα να παραπέμψουμε σε γιατρό για την ασφάλεια του ασθενούς, κ.ά.
Ο στόχος είναι να μπορούμε να έχουμε όσο γίνεται πληρέστερη εικόνα απ όλο το φάσμα των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του πόνου και πως η Ρεφλεξολογία μπορεί να δράσει σε κάθε περίπτωση. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς της μεθόδου που ασκούμε, για την ασφάλεια των ανθρώπων που πάσχουν και την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στη θεραπεία τους. 

Μετά τις θεωρητικές προσεγγίσεις θα γίνει και πρακτική εφαρμογή μεταξύ των συμμετεχόντων.

Το σεμινάριο απευθύνεται μόνο σε Ρεφλεξολόγους και σπουδαστές Ρεφλεξολογίας.

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής:  210 80 88 258  / 69 888 600 41 και στην φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί.

afissa-seminariou-4

Posted in Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση