Health Studies – integrated

Το Health Studies – integrated είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας, με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου στις Συμπληρωματικές Αγωγές.

Η χρήση των Συμπληρωματικών Αγωγών είτε ιδιωτικά και αυτόνομα είτε σε συνεργασία με ιατρικά κέντρα και κλινικές, παρουσιάζει αξιοσημείωτη αύξηση, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία.

Η αύξηση αυτή δημιουργεί ευκαιρίες και υποχρεώσεις.

Ευκαιρίες απασχόλησης σε μια ανερχόμενη και ανοιχτή αγορά εργασίας.

Υποχρέωση επιστημονικής επάρκειας από τους ασκούντες. Την επάρκεια που επιβάλλει η ηθική δεοντολογία για επαγγελματίες υγείας.

Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ανάγκη για τεκμηριωμένη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση και την απαραίτητη πλέον διασύνδεση των διαφόρων ειδικοτήτων στο χώρο της υγείας, το Health Studies – integrated δημιούργησε και παρέχει προγράμματα Εκπαίδευσης, Μετεκπαίδευσης και Σεμιναρίων στο πλαίσιο τηςΣυνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η εκπαίδευση στο Health Studies – integrated οργανώνεται στις εξής κατηγορίες:

Εκπαίδευση

Αυτοτελή ολοκληρωμένα προγράμματα που οδηγούν σε απόκτηση πτυχίου για επαγγελματική άσκηση.

Το πρώτο πρόγραμμα που παρέχεται αφορά την «Εκπαίδευση στη Ρεφλεξολογία».

Είναι ολοκληρωμένο, διετές πρόγραμμα σπουδών και η επιτυχής ολοκλήρωσή του επιτρέπει την επαγγελματική άσκηση Ρεφλεξολογίας.

Μετεκπαίδευση

Ολοκληρωμένα προγράμματα μεγάλης διάρκειας με θεματικές που σχετίζονται με τη μετεκπαίδευση επαγγελματιών και την επικαιροποίηση γνώσεων σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα τους.

Στην κατηγορία της Μετεκπαίδευσης, παρέχεται το πρόγραμμα «Ειδίκευσης στην Κλινική Ρεφλεξολογία», διάρκειας ενός έτους.

Σεμινάρια 

Απευθύνονται σε επαγγελματίες Ρεφλεξολόγους ή άλλους επαγγελματίες υγείας στο πλαίσιο της μετεκπαίδευσης και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.  Συνήθως είναι μικρής διάρκειας.

Τα σεμινάρια που παρέχονται αυτή τη στιγμή, απευθύνονται σε Ρεφλεξολόγους και σπουδαστές Ρεφλεξολογίας και είναι:

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Τα Ιδιαίτερα Μαθήματα απευθύνονται αποκλειστικά σε Ρεφλεξολόγους. Πρόκειται για εξατομικευμένα προγράμματα που σχεδιάζονται από κοινού με τον ενδιαφερόμενο Ρεφλεξολόγο ώστε να καλύψει τα πιθανά κενά που νιώθει ότι έχει είτε ως προς τη θεωρία είτε ως προς την εφαρμογή της Ρεφλεξολογίας. Η θεματολογία και η διάρκεια ορίζονται από τις πραγματικές ανάγκες του ενδιαφερόμενου.

*Οι σπουδαστές οποιασδήποτε σχολής δεν μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της υπηρεσίας για λόγους ηθικής δεοντολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τους τρόπους ενημέρωσης και συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον επίσημο δικτυακό τόπο του Health Studies – integrated

Advertisements
Posted in Αταξινόμητα | Tagged , , ,

Ρεφλεξολογία για τον πόνο μετά από χειρουργείο στην κοιλιακή χώρα

Αξιολόγηση της επίδρασης της Ρεφλεξολογίας στην ένταση του πόνου μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.

Evaluation of the effect of reflexology massage on pain severity after abdominal surgery.

(find the english abstract at the end of the article)

Ιστορικό:Ο πόνος που προκαλείται από τη χειρουργική επέμβαση είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των ασθενών. Ως εκ τούτου, η μείωση του πόνου μέσω της χρήσης μη επεμβατικών και απλών μεθόδων είναι μία από τις νοσηλευτικές προτεραιότητες. Αυτή η μελέτη στοχεύει στην αξιολόγηση της επίδρασης της ρεφλεξολογίας στην ένταση του πόνου στους ασθενείς μετά από χειρουργείο στην κοιλιά.

Μέθοδοι:Αυτή η κλινική δοκιμή διεξήχθη σε 90 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση της κοιλιακής χώρας, στο νοσοκομείο Imam Khomeini Hospital, στην Τεχεράνη, Ιράν, το 2016.

Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν χρησιμοποιώντας την τεχνική σκόπιμης δειγματοληψίας και στη συνέχεια καταχωρήθηκαν τυχαία σε 3 ομάδες των 30 ατόμων. 30λεπτη συνεδρία Ρεφλεξολογίας και απλή μάλαξη εφαρμόστηκε από τον ερευνητή στην πρώτη και στη δεύτερη ομάδα, μετά τη μεταφορά των ασθενών στην αίθουσα ανάνηψης. [σ.σ. Η απλή μάλαξη έγινε σε περιοχές του πέλματος άσχετες με τις αντανακλαστικές περιοχές της επέμβασης]

Ο πόνος μετρήθηκε αμέσως, 10 λεπτά και 24 ώρες μετά το την παρέμβαση (30 λεπτά μετά τον προ-έλεγχο) με χρήση της αναλογικής οπτικής κλίμακας (VAS). Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με την εφαρμογή SPSS 19 με χρήση μονόδρομων και επαναλαμβανόμενων μετρήσεων ANOVA και Chi-square test.

Αποτελέσματα:Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, 24 ώρες μετά την επέμβαση, η ομάδα ρεφλεξολογίας είχε χαμηλότερη μέση τιμή έντασης πόνου (1,9 ± 1,6), σε σύγκριση με την ομάδα της απλής μάλαξης (3,3 ± 1,64) και την ομάδα ελέγχου (3,8 ± 02), (P <0,001).
Η μείωση του πόνου ήταν σημαντική μεταξύ των ομάδων μόνο 10 λεπτά και 24 ώρες μετά την παρέμβαση (Ρ <0,001)

Συμπέρασμα:Όπως έδειξαν τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, η ρεφλεξολογία μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο στους ασθενείς μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά.
Δεδομένης της απλής και μη επεμβατικής φύσης αυτής της μεθόδου, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του πόνου στους ασθενείς, μαζί με άλλους τρόπους υγειονομικής περίθαλψης.

Λέξεις Κλειδιά:ρεφλεξολογία, χειρουργική επέμβαση κοιλιάς, μετεγχειρητικός πόνος, πόνος,

Πίνακας 1. Κλινικά και Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων

Πίνακας 1. Κλινικά και Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων

Πίνακας 2. Σύγκριση μέσης τιμής πόνου πριν και μετά την παρέμβαση

Πίνακας 2. Σύγκριση μέσης τιμής πόνου πριν και μετά την παρέμβαση

Διάγραμμα 1. Σύγκριση της τάσης μείωσης στις τρεις ομάδες σε διαφορετικούς χρόνους

Διάγραμμα 1. Σύγκριση της τάσης μείωσης στις τρεις ομάδες σε διαφορετικούς χρόνους

Evaluation of the effect of reflexology massage on pain severity after abdominal surgery.

Background:The pain caused by surgery is one of the major problems of the patients. Therefore, pain reduction through using noninvasive and simple methods is one of the nursing priorities. This study aimed to evaluate the effect of reflexology massage on pain intensity in the patients following the abdominal surgery.

Methods:This clinical trial was conducted on 90 patients undergoing abdominal surgery, referring to the Imam Khomeini Hospital in Tehran, Iran, in 2016.

The participants were selected using the purposive sampling technique, and then randomly divided into three groups of 30 cases. The a 30-minute session of reflexology and simple massage were applied by the researcher for the first and second groups, respectively, after transferring the patients to the ward and regaining full consciousness.

The pain was measured immediately, 10 min, and 24 h after the massage (30 min after the pre-test) using the visual analogue scale. The data analysis was performed in the SPSS version 19, using the one-way and repeated measures ANOVA as well as Chi-square test.

Results:According to the results of this study, 24 h after the intervention, the foot reflexology group had lower mean score of pain intensity (1.9±1.6), compared to the simple massage (3.3±1.64) and control groups (3.8±02) (P<0.001).
The decrease in the pain score was significant between the groups only 10 min and 24 h after the intervention (P<0.001)

Conclusion:As the findings of the present study indicated, the reflexology massage could alleviate the pain in the patients after abdominal surgery.
Given the simple and non-invasive nature of this method, it could be used to reduce the pain in the patients along with other healthcare measures.

Keywords:reflexology, abdominal surgery, post-operative pain, pain,

Posted in Έρευνα, Κλινικές Έρευνες

Ρεφλεξολογία για Σύνδρομο αποτυχημένου Χειρουργείου Σπονδυλικής Στήλης (FBSS)

 REFLEXOLOGY FOR FAILED BACK SYNDROME: A CASE-SERIES

Σ. Ραπτοπούλου, Ε. Σταυροπούλου, Ε. Αργύρα, Α. Βαδαλούκα.
Α΄ Αναισθησιολογική Κλινική, Κέντρο Πόνου και Παρηγορητικής Φροντίδας, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

(find the english abstract at the end of the article)

Ιστορικό-Στόχος: Καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των επεμβάσεων στη σπονδυλική στήλη, αυξάνεται επίσης ο επιπολασμός του Συνδρόμου Αποτυχημένης Χειρουργικής Επέμβασης (FBSS). Ενώ οι συμπληρωματικές θεραπείες χρησιμοποιούνται συνήθως σε αυτό το σύνδρομο, δεν υπάρχουν μελέτες που να αναφέρουν τη χρήση της Ρεφλεξολογίας (R). Η R έχει τη δυνατότητα να μειώνει την ένταση και τις αντιληπτικές πτυχές του πόνου, επειδή έχει επίδραση στους αντιληπτικούς μηχανισμούς. Παρουσιάζουμε το ευεργετικό αποτέλεσμα αυτής της μεθόδου σε δύο ασθενείς με FBSS.

Μέθοδοι 
1η περίπτωση: Ένας άντρας 49 ετών χειρουργήθηκε πριν από 8 χρόνια για σπονδυλοδεσία στην οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Η βαθμολογία του στην κλίμακα VAS πριν από την επέμβαση ήταν 9 και 10 ημερησίως. Για τα επόμενα 8 χρόνια έπαιρνε παρακεταμόλη, ΜΣΑΦ, οπιοειδή και αντικαταθλιπτικά με μικρή βελτίωση (VAS 7-8). Έλαβε 9 συνεδρίες Ρεφλεξολογίας.

2η περίπτωση: Ένας άντρας 58 ετών υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση σπονδυλοδεσίας της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης πριν από 11 χρόνια. 10 χρόνια αργότερα άρχισε να αισθάνεται τον ίδιο πόνο (VAS = 7-9) και έλαβε ΜΣΑΦ, παρακεταμόλη, μυοχαλαρωτικά, κωδεΐνη και τραμαδόλη με μικρή βελτίωση (VAS = 6-7). Έλαβε 10 συνεδρίες R.

Παρακολουθήσαμε τις τιμές της κλίμακας VAS, τη λειτουργικότητα και τη διάθεση και των δύο ασθενών για 3 μήνες.

Αποτελέσματα: Και οι δύο ασθενείς έδειξαν μείωση της βαθμολογίας VAS, βελτίωση της λειτουργικότητας και της διάθεσης περισσότερο από 50% που διήρκεσε για τουλάχιστον 3 μήνες χωρίς οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις

Συμπέρασμα: Η Ρεφλεξολογία είναι μια αβλαβής και σχετικά ανέξοδη συμπληρωματική θεραπεία που μπορεί να προσφέρει ικανοποιητική ανακούφιση από τον πόνο, προηγμένη λειτουργικότητα και βελτίωση της διάθεσης, αλλά χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση για να αποδειχθεί η ακριβής αποτελεσματικότητά της.

Poster που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συμπόσιο ALGOS 2017, 25-28 Μαϊου 2017, Ρόδος, Ελλάδα.

Λέξεις Κλειδιά: ρεφλεξολογία, σπονδυλοδεσία, σύνδρομο αποτυχημένου χειρουργείου, σπονδυλική στήλη, χρόνιος πόνος, πόνος,

REFLEXOLOGY FOR FAILED BACK SYNDROME: A CASE-SERIES

S. Raptopoulou, E. Stavropoulou, E. Argyra, A. Vadalouca
A’ Anesthesiology Department, Pain and Palliative Care Center, Aretaeion Hospital, National and Kapodistrian University of Athens

Background-Aim: As the recent years there is an increase of spine surgeries, failed back surgery syndrome (FBSS) prevalence is also rising. While complementary therapies are commonly used in this syndrome, there are no studies reporting use of reflexology(R). R has the ability to reduce the intensity and cognitive aspects of pain because it has an impact on perceptual mechanisms; We are presenting the beneficial effect of this method in two patients with FBSS.

Methods
1st case: A man 49 years old has been operated 8 years ago for lumbar spinal fusion. His VAS score before the operation was 9 and 10 daily immediately after. For the following 8 years he was taking paracetamol, NSAIDS, opioids and antidepressants with minor improvement (VAS 7-8). He received 9 sessions of Reflexology.

2nd case: A man 58 years old had cervical spine fusion 11 years ago. 10 years after he started to feel the same pain (VAS=7-9) and received NSAIDS, paracetamol, muscle relaxants, codeine and tramadol with little amelioration (VAS=6-7). He received 10 sessions of R.

We attended VAS score , functionality and mood of both patients for 3 months.

Results: Both patients showed reduction of VAS score, improvement of functionality and mood more than 50% that lasted for at least 3 months without any adverse effects

Conclusion: Reflexology is an innocuous and relatively inexpensive complementary therapy that may offer satisfactory pain relief, advanced workability and spirit in FBSS but further investigation is needed to prove its exact effectiveness.

Poster presented at the International Symposium ALGOS 2017, May 25-28, 2017, in Rhodes, Greece

Keywords: reflexology, failed back surgery syndrome, FBSS,  spine, pain, chronic pain, spinal fusion

Posted in Έρευνα, Μελέτες, Reflexology Research | Tagged , , , , , , , , , ,

Ρεφλεξολογία και χρόνιος πόνος μέσης

Μπορεί η Ρεφλεξολογία να ανακουφίσει τον πόνο σε ασθενείς με Χρόνια Οσφυαλγία;

Σ. Ραπτοπούλου, Ε. Σταυροπούλου, Ε. Αργύρα, Α. Βαδαλούκα.
Α΄ Αναισθησιολογική Κλινική, Κέντρο Πόνου και Παρηγορητικής Φροντίδας, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Does Reflexology help in alleviating pain in patients with Chronic Low Back Pain (CLBP)?

(find the english abstract at the end of the article)

Ιστορικό-Σκοπός: Η ιατρική θεραπεία που χρησιμοποιείται για ασθενείς με Χρόνια Οσφυαλγία (CLBP) συνήθως δεν μπορεί να ελέγξει πλήρως τον πόνο και μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, κι έτσι οι ασθενείς επιλέγουν άλλες μεθόδους θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της συμπληρωματικής ιατρικής. Η Ρεφλεξολογία (R) είναι μια συμπληρωματική θεραπεία χωρίς παρενέργειες και μπορεί να βελτιώσει την αναλγησία επηρεάζοντας την αντίληψη του πόνου. Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας στο όφελος που μπορεί να προσφέρει η Ρεφλεξολογία σε ασθενείς με Χρόνια Οσφυαλγία (CLBP).

Μέθοδοι: Αυτή η αναδρομική μελέτη διεξήχθη σε μια ομάδα 28 ασθενών, 57-69 ετών, ASA I-II* με Χρόνια Οσφυαλγία (CLBP) οι οποίοι έλαβαν από το στόμα φαρμακοθεραπεία για περισσότερο από 6 εβδομάδες και η μέση (SD) βαθμολογία της σοβαρότητας του πόνου στην κλίμακα VAS ήταν 5 (0,70). Η R (Ρεφλεξολογία) διεξήχθη με δύο συνεδρίες 45 λεπτών την εβδομάδα για τέσσερις εβδομάδες. Καταγράψαμε την αλλαγή στην ένταση πόνου (VAS), στη λειτουργικότητα (ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης και στην εργασία) και στην ικανοποίηση από τη μέθοδο στο τέλος των συνεδριών.

Αποτελέσματα: Η μέση (SD) βαθμολογία στην κλίμακα VAS στο τέλος των συνεδριών παρουσίασε σημαντική μείωση σε 2,72 (0,89) [ρ <0,001]. Η συνολική λειτουργικότητα βελτιώθηκε > 60% σε 19 (82,6%) ασθενείς, 21 ασθενείς (91,3%) ανέκτησαν100% την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης και 14 (61%) επέστρεψαν στην εργασία τους. 19 (82,6%) ασθενείς ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τη μέθοδο, 3 (13%) ήταν αρκετά ικανοποιημένοι και 1 (4%) ήταν ελάχιστα ικανοποιημένος.

Συμπέρασμα: Η Ρεφλεξολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μια αποτελεσματική τεχνική για τη μείωση του πόνου των ατόμων με χρόνια οσφυαλγία και για να είναι ένα επιπλέον όπλο όταν άλλες ιατρικές θεραπείες λειτουργούν μετρίως.

Poster που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συμπόσιο ALGOS 2017, 25-28 Μαϊου 2017, Ρόδος, Ελλάδα.

Πηγή: Clinical Reflexology Centre

——

Does Reflexology help in alleviating pain in patients with Chronic Low Back Pain?

S. Raptopoulou, E. Stavropoulou, E. Argyra, A. Vadalouca
A’ Anesthesiology Department, Pain and Palliative Care Center, Aretaeion Hospital, National and Kapodistrian University of Athens.

Background-Aim: Medical treatment used for patients with chronic low back pain(CLBP) usually cannot completely control the pain and sometimes can cause side effects, and so, they would choose other methods of treatment, including complementary medicine. Reflexology(R) is a complementary therapy without side effects and can improve analgesia by impacting on pain perception. We are presenting our experience on the benefit that reflexology may offer in patients with CLBP.

Methods: This retrospective study was performed in a group of 28 patients, 57-69 years of age, ASA I-II with CLBP who were receiving oral pharmacotherapy for more than 6 week and the mean (SD) score of the severity of the pain (VAS)was 5(0.70). R was conducted as two 45-min sessions per week for four weeks. We recorded the change in pain intensity (VAS), in functionality(ability to self-handling and to go to work) and the satisfaction of the method at the end of the sessions.

Results: The mean (SD) VAS score at the end of the sessions showed a significant decrease to 2.72 (0.89)[p<0.001]. The overall functionality improved >60% in 19(82,6%) patients , 21 (91,3%) took a 100% capacity to self-handling and 14 (61%) returned to work. 19(82,6%)patients were very much, 3(13%) were enough and 1(4%) was little satisfied.

Conclusion: Reflexology could be used as an effective technique to reduce the pain of people with chronic low back pain and to be an extra weapon when other medical therapies work moderately.

Poster presented at the International Symposium ALGOS 2017, May 25-28, 2017, in Rhodes, Greece

*Αξιολόγηση κατά ASA της φυσικής κατάστασης

Το σύστημα ταξινόμησης της φυσικής κατάστασης της Αμερικανικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας δημιουργήθηκε το 1941, με σκοπό την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης ενός ασθενή πριν την επιλογή του είδους της αναισθησίας ή την διενέργεια της χειρουργικής επέμβασης.

Η περιγραφή της προεγχειρητικής φυσικής κατάστασης του ασθενή χρησιμοποιείται για να βελτιώσει την καταγραφή στοιχείων και την επικοινωνία μεταξύ των ιατρών και σαν ενιαίο σύστημα στατιστικής ανάλυσης. Η ταξινόμηση δεν έχει σκοπό την πρόβλεψη του διεγχειρητικού κινδύνου.

Η σύγχρονη ταξινόμηση αποτελείται από έξι κατηγορίες, όπως περιγράφονται παρακάτω:

Κατηγορία κατά ASA

Προεγχειρητική κατάσταση υγείας

Σχόλια / Παραδείγματα

I

Υγιής ασθενής

Χωρίς οργανικές, φυσιολογικές ή ψυχιατρικές διαταραχές.Εξαιρούνται οι πολύ μικρές και μεγάλες ηλικίες. Υγιείς με καλή ανοχή στην άσκηση

II

Ασθενείς με ήπια συστηματική νόσο

Χωρίς περιορισμό στη δραστηριότητα. Καλά ελεγχόμενη πάθηση ενός συστήματος του σώματος.Ελεγχόμενη υπέρταση ή διαβήτης χωρίς συστηματικές επιπλοκές, κάπνισμα χωρίς χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π), ήπια παχυσαρκία, εγκυμοσύνη

III

Ασθενείς με σοβαρή συστηματική νόσο

Υπάρχει περιορισμός στη δραστηριότητα. Ελεγχόμενη πάθηση περισσότερων του ενός συστημάτων ή ενός μείζονος συστήματος του σώματος.Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος θανάτου.Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (ΣΚΑ) ,σταθερή στηθάγχη, παλαιό καρδιακό επεισόδιο, μη ελεγχόμενη υπέρταση, νοσηρή παχυσαρκία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, βρογχικό άσθμα με περιοδικά συμπτώματα

IV

Ασθενείς με σοβαρή συστηματική νόσο που είναι διαρκής απειλή για τη ζωή

Υπάρχει τουλάχιστον μια σοβαρή νόσος που δεν ελέγχεται επαρκώς ή είναι σε τελικό στάδιο.Υπάρχει κίνδυνος θανάτου.Ασταθής στηθάγχη, συμπτωματική ΧΑΠ, συμπτωματική ΣΚΑ, ηπατονεφρική ανεπάρκεια

V

Ασθενείς που δεν αναμένεται να επιβιώσουν χωρίς την επέμβαση

Δεν αναμένεται να επιβιώσουν χωρίς χειρουργική επέμβαση περισσότερο από 24 ώρες.Υπάρχει άμεσος κίνδυνος θανάτου. Πολυοργανική ανεπάρκεια, σηπτικό σύνδρομο με αιμοδυναμική αστάθεια, υποθερμία, μη ελεγχόμενες διαταραχές πήξεως

VI

Ασθενής εγκεφαλικά νεκρός που πρόκειται να γίνει δότης οργάνων

Πίνακας 1: Αξιολόγηση κατά ASA της φυσικής κατάστασης

Πηγή: http://www.imop.gr

Posted in Έρευνα, Κλινικές Έρευνες, Ρεφλεξολογία | Tagged , , , , , , , , ,

Ρεφλεξολογία για Σπαστικότητα και Λειτουργικότητα Παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση

Η επίδραση της Ρεφλεξολογίας στη σπαστικότητα και τη λειτουργικότητα παιδιών με εγκεφαλική παράλυση που έλαβαν φυσιοθεραπεία: Τυχαιοποιημένη δοκιμή τριών ομάδων.

The effect of reflexology upon spasticity and function among children with cerebral palsy who received physiotherapy: Three group randomised trial

Filiz Özkan, Handan Zincir, Department of Community Health Nursing, Erciyes University Faculty of Health Sciences, Kayseri, Turkey

(find the english abstract at the end of the article)

Σκοπός: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ρεφλεξολογίας στη σπαστικότητα και τη λειτουργικότητα παιδιών με εγκεφαλική παράλυση που έλαβαν φυσιοθεραπεία.

Μέθοδοι: Μια τυχαιοποιημένη δοκιμή τριών ομάδων, με τυφλό αξιολογητή.  Η τυχαιοποίηση έγινε με σφραγισμένους και αδιαφανείς φακέλους.
45 παιδιά με εγκεφαλική παράλυση που εκπαιδεύτηκαν σε Κέντρο Ειδικής Αγωγής και Αποκατάστασης εντάχθηκαν σε ομάδα ρεφλεξολογίας, ομάδα εικονικής παρέμβασης και ομάδα ελέγχου. Οι ομάδες ρεφλεξολογίας και εικονικής παρέμβασης έλαβαν 24 συνεδρίες ρεφλεξολογίας, διάρκειας 20 λεπτών η κάθε μία, δύο φορές την εβδομάδα. Στην ομάδα ελέγχου, δεν έγινε καμία παρέμβαση.
Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των συμμετεχόντων πρίν και μετά την υλοποίηση. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση Gross Motor Function Measure, Modified Ashworth Scale (MAS)*, Modified Tardieu Scale*, Pediatric Functional Independence Scale, Pediatric Quality of Life Scale (PedsQL) και δημογραφικών δεδομένων.

Αποτελέσματα: Συνολικά 45 παιδιά ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Οι ομάδες ήταν ομοιογενείς κατά την έναρξη.
Στην κλίμακα MAS οι τιμές για τον δεξί γαστροκνήμιο μυ καθώς και τον δεξί και αριστερό πελματιαίο μυ, η διαφορά μεταξύ των ομάδων ήταν σημαντική (p <0,05). Επίσης υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των τιμών του δεξιού και αριστερού ποδιού στην κλίμακα Tardieu.
Οι δείκτες V1, V3 για τον δεξί γαστροκνήμιο μυ και V1,V3 για τον πελματιαίο μυ είχαν τιμές p < 0.001
Οι δείκτες V1 για τον αριστερό γαστροκνήμιο μυ και V1, V3 για τον πελματιαίο είχαν τιμές p < 0.001

Οι συνολικές βαθμολογίες για την κλίμακα Gross Motor Function Measure, τη θέση καθίσματος, την κλίμακα Pediatric Functional Independence Scale, και τις υποκλίμακες αυτοεξυπηρέτησης και επικοινωνίας ήταν p <0,05.
Στην κλίμακα PedsQL δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων (p> 0.05).

Συμπεράσματα: Η Ρεφλεξολογία με φυσιοθεραπεία μείωσε τη σπαστικότητα στα πόδια, βελτίωσε τις μικρές κινητικές λειτουργίες και μείωσε την εξάρτηση, όμως δεν σημειώθηκε αλλαγή της ποιότητας ζωής.

Λέξεις-κλειδιά: παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, σπαστικότητα, λειτουργικότητα, ρεφλεξολογία, παιδιατρική ποιότητα ζωής, Gross Motor Function Measure, Modified Ashworth Scale (MAS), Modified Tardieu Scale, Pediatric Functional Independence Scale, Pediatric Quality of Life Scale,

Πηγή: Applied Nursing Research, Available online 27 May 2017


Πηγή των παρακάτω στοιχείων για τις κλίμακες αξιολόγησης σπαστικότητας καθώς και των πινάκων: 

Τζανιδάκη Μαρία, Μέθοδοι αξιολόγησης σπαστικού άνω άκρου σε παιδιά. Ανασκόπηση, Θεσσαλονίκη 2008, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης,

* «Οι κλίμακες Ashworth μετράνε την αντίσταση στην παθητική κίνηση μιας άρθρωσης στο υπάρχον εύρος κίνησης χωρίς προσδιορισμό της ταχύτητας.

Ο Tardieu και οι συνεργάτες του, το 1954, εισήγαγαν την αντίληψη της “σπαστικής αντίδρασης” σαν μια μυική αντίδραση που παράγεται από την παθητική διάταση ενός τμήματος του άκρου και εξαρτάται από την ταχύτητα/επιτύχυνση της παθητικής διάτασης. Τα παραγόμενα συμπεράσματα ήταν η Tardieu Scale με την οποία η σπαστικότητα αξιολογείται κλινικά με την παθητική κίνηση της άρθρωσης σε τρείς συγκεκριμένες ταχύτητες (V1, V2, V3).

Στην πορεία αναπτύχθηκε η Τροποποιημένη Κλίμακα MTS η οποία ορίζει μόνο τη στιγμή του “μαγκώματος” το οποίο εμφανίζεται στο εύρος κίνησης μιας συγκεκριμένης αρθρικής γωνίας, σε μια γρήγορη παθητική διάταση.»

Πίνακας 1 - Ashworth ScaleΠίνακας 2 - Modified Ashworth ScaleΠίνακας 3 - MAS - Peacock ScaleΠίνακας 4 - Tardieu ScaleΠίνακας Ταχυτήτων των Μετρήσεων

The effect of reflexology upon spasticity and function among children with cerebral palsy who received physiotherapy: Three group randomised trial

Purpose: To assess the effectiveness of reflexology method upon spasticity and function among children with cerebral palsy who received physiotherapy.

Methods: A three group, randomised trial with blinded evaluator. Randomization was made sealed and opaque envelopes. 45 children with cerebral palsy who were trained at a Special Education and Rehabilitation Centre. In the reflexology and placebo group; a 20 min reflexology was performed twice a week in a total 24 sessions. In the control group; no intervention was done. Before and after the implementation; measurements of the participants were obtained. The data were collected using Gross Motor Function Measure, Modified Ashworth Scale (MAS), Modified Tardieu Scale, Pediatric Functional Independence Scale, Pediatric Quality of Life Scale (PedsQL) and demographic data.

Results: A total of 45 children completed the study. The groups were homogeneous at baseline. Between right MAS Gastrocnemius muscle was a difference and right and left Soleus muscles was significant among the groups (p < 0.05). Also there was significant difference in between right and left Tardieu value in the legs; right M. Gastrocnemius V1,V3 and M. Soleus V1, V3 values; p < 0.001 and left Gastrocnemius V1 and M. Soleus V1, V3 values; p < 0.001. In Gross Motor Function Measure total scores and sitting position; in Pediatric Functional Independence Scale total scores, self-care and communication subscales (p < 0.05). But in terms of PedsQL was no statistically significant difference among the groups (p > 0.05).

Conclusions: Reflexology with physiotherapy reduced spasticity in legs, improved gross motor functions, decreased dependency but led to no change in quality of life.

Keywords: Child with cerebral palsy, Spasticity, Reflexology, Pediatric quality of life, Gross Motor Function Measure, Modified Ashworth Scale (MAS), Modified Tardieu Scale, Pediatric Functional Independence Scale, Pediatric Quality of Life Scale,

Posted in Έρευνα, Κλινικές Έρευνες, Reflexology Research | Tagged , , ,