«…το χρόνιο στρες που απαντάται συχνά στους καταθλιπτικούς ασθενείς, ενεργοποιεί τους μηχανισμούς που σχετίζονται με την εμφάνιση της νόσου Alzheimer.

Στόχος της παρουσίασης αποτελεί η ανάδειξη της μέχρι σήμερα γνώσης, όσον αφορά στους συσχετισμούς και στους κοινούς βιοχημικούς μηχανισμούς, ανάμεσα στη νόσο Alzheimer και στην κατάθλιψη, προσπαθώντας μ’ αυτό τον τρόπο να κατανοήσει το κατά πόσο η κατάθλιψη αλλά και το χρόνιο στρες, αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου στην ανάπτυξη της νόσου Alzheimer.

Έχει βρεθεί τόσο σε πειραματικό επίπεδο 6,7, όσο και σε κλινικό επίπεδο 8,9, ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ στρεσογόνων ερεθισμάτων και ανάπτυξης καταθλιπτικής διαταραχής. Αυτό είναι κάτι που γνωρίζουμε άλλωστε και από την καθημερινή κλινική μας εμπειρία, καθώς είναι κατανοητό πως κάποιος που βιώνει μόνιμα το στρες είναι πιο επιρρεπής στην κατάθλιψη. Σε πιο πρόσφατες μελέτες φάνηκε να υπάρχει αιτιολογική συσχέτιση του στρες και με τις νευροεκφυλιστικές νόσους, ειδικότερα με τη ΝΑ .

Επίλογος

Συμπερασματικά, υπενθυμίζεται πως τόσο η κατάθλιψη, όσο και η ΝΑ, είναι ασθένειες με πολυπαραγοντική φύση και σαφώς η αιτιολογία τους δεν μπορεί να εξαντληθεί στην παρούσα εργασία. Παρ’όλα αυτά φαίνεται πως η επίδραση του χρόνιου στρες μέσω των GC και των άλλων διαδικασιών που περιγράφτηκαν, ασκεί μια σαφέστατα καταστρεπτική δράση, οδηγώντας στην εκδήλωση τόσο καταθλιπτικής διαταραχής, όσο και ΝΑ.

Συνημμένο αρχείο: Στρες, Κατάθλιψη και Alzheimer