[Επίδραση της Ρεφλεξολογίας σε Υπερτασικούς ασθενείς]

Park HS, Cho GY
Τμήμα Νοσηλευτικής ot, Pusan Εθνικό Πανεπιστήμιο, Psan 602-739, Κορέα.

Περίληψη έρευνας

ΣΚΟΠΟΣ:
Η μελέτη αυτή έγινε για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της ρεφλεξολογίας στην αρτηριακή πίεση, στα λιπίδια ορού και στην ποιότητα ζωής υπερτασικών ασθενών.

ΜΕΘΟΔΟΣ:
Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε μη ισοδύναμη ομάδα ελέγχου με μετρήσεις προ και μετά.
Η Ρεφλεξολογία χρησιμοποιήθηκε ως πειραματική θεραπεία από 23 Ιουνίου 2003 μέχρι τις 31 Αυγούστου, 2003.
Τριάντα τέσσερα άτομα έλαβαν μέρος και χωρίστηκαν στην πειραματική ομάδα (18) και στην ομάδα ελέγχου (16).
Η Ρεφλεξολογία εφαρμόστηκε δύο φορές την εβδομάδα για 6 εβδομάδες και ρεφλεξολογία που εφάρμοζε ο καθένας στον εαυτό του (αυτο-ρεφλεξολογία), δύο φορές την εβδομάδα επί 4 εβδομάδες για την πειραματική ομάδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Υπήρξε σημαντική μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης, αλλά δεν παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης στην πειραματική ομάδα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.
Τα συνολικά επίπεδα χοληστερόλης στην πειραματική ομάδα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, δεν ήταν σημαντικά μειωμένα μετά τη Ρεφλεξολογία.
Τα επίπεδα λιποπρωτεϊνών, στην πειραματική ομάδα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου δεν ήταν σημαντικά μειωμένα μετά Ρεφλεξολογία.
Η ποιότητα ζωής της πειραματικής ομάδας σε σχέση με την ομάδα ελέγχου είχε βελτιωθεί σημαντικά μετά τη Ρεφλεξολογία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι η ρεφλεξολογία ήταν μια αποτελεσματική νοσηλευτική παρέμβαση για τη μείωση της συστολικής πίεσης και των τριγλυκεριδίων αλλά και για τη βελτίωση του αισθήματος ικανοποίησης από τη ζωή, όχι όμως για τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα.
Ως εκ τούτου, αποτελέσματα για τη χοληστερόλη του αίματος θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω από μια ευρύτερη ομάδα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Επίσης θεωρείται απαραίτητη έρευνα για την αξιολόγηση και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της αυτο-ρεφλεξολογίας και ρεφλεξολογίας.

Πηγή: PubMed –Taehan Hakhoe Kanho Τσι. 2004 Αύγουστος, 34 (5) :739-50

Ελεύθερη απόδοση: Σοφία Ραπτοπούλου

[Effects of foot reflexology on essential hypertension patients]

Park HS, Cho GY
Department ot Nursing, Pusan National University, Psan 602-739, Korea.

PURPOSE: This study was to evaluate the effects of foot reflexology on blood pressure, serum lipids level and life satisfaction in essential hypertension patients.

METHOD: The research design used was a nonequivalent control group pretest-posttest design. Foot Reflexology was used as the experimental treatment from June 23rd, 2003 until August 31st, 2003. Thirty-four subjects were assigned to an experimental group(18) and control group(16). Foot
Reflexology was administered twice a week for 6 weeks and self foot Reflexology was administered twice a week for 4 weeks on the experimental group.

RESULT: There was a significant decrease in systolic blood pressure but no significant decrease in diastolic pressure in the experimental group compared to the control group. The total cholesterol level in the experimental group compared to the control group was not significantly decreased after foot reflexology. However, the triglyceride level in the experimental group compared to the control group was significantly decreased after foot reflexology. On the other hand, high density lipoprotein and low density lipoprotein levels in the experimental group compared to the control group was not significantly decreased after foot reflexology. Life satisfaction in the experimental group compared to the control group was significantly improved after foot reflexology.

CONCLUSION: The results proved that foot reflexology was an effective nursing intervention to decrease systolic pressure, and triglyceride but not for the blood cholesterol and to improve life satisfaction. Therefore, blood cholesterol should be further evaluated in a larger group of subjects and for a longer period. Further research is regarded as necessary to evaluate and to compare effects of self-foot reflexology and foot reflexology.

Πηγή: Taehan Kanho Hakhoe Chi. 2004 Aug;34(5):739-50 – PubMed