Η Ρεφλεξολογία έχει οξεία (άμεση) αιμοδυναμική επίδραση σε υγιείς εθελοντές: [τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή,ελεγχόμενη μελέτη]

Jenny Jones a,*, Patricia Thomson b, William Lauder b, Kate Howie c, Stephen J. Leslie a,d a School of Nursing, Midwifery & Health, University of Stirling, Old Perth Road, Inverness IV2 3JH, UK b School of Nursing, Midwifery & Health, University of Stirling, Stirling FK9 4LA, UK c Department of Computing Science & Mathematics, University of Stirling FK9 4LA, UK d Highland Heartbeat Centre, Cardiology Unit, Raigmore Hospital, Inverness IV2 3UJ, UK

Περίληψη: Οι Ρεφλεξολόγοι ισχυρίζονται πως η μάλαξη σε συγκεκριμένα σημεία των ποδιών, αυξάνει την παροχή αίματος στα εσωτερικά όργανα. Η Μελέτη αυτή μετράει τις αλλαγές στις καρδιαγγειακές παραμέτρους σε υποκείμενα που δέχτηκαν ρεφλεξολογία σε περιοχές των ποδιών που πιστεύεται ότι αντιστοιχούν στην καρδιά (ομάδα παρέμβασης), σε σύγκριση με άλλες περιοχές οι οποίες δεν αντιστοιχούν στην καρδιά (ομάδα ελέγχου).

Μέθοδος: 16 υγιείς εθελοντές, που δεν γνωρίζουν τη ρεφλεξολογία, έλαβαν ενεργή και ελεγκτική ρεφλεξολογία σε μια διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή (RCT: Randomized Clinical Trial).

Έκβαση των βασικών μετρήσεων: Συνεχής μέτρηση “Beat-to-beat“ (σ.σ. χτύπο με χτύπο) επιλεγμένων καρδιαγγειακών παραμέτρων. Κατάσταση: Καταγραφή άγχους.

Αποτελέσματα: Οι καρδιακοί δείκτες μειώθηκαν σημαντικά στην ομάδα παρέμβασης κατά τη διάρκεια της θεραπείας στο αριστερό πόδι (Left Foot Treatment:Θεραπεία αριστερού ποδιού – σ.σ. Στο αριστερό πόδι βρίσκεται το αντανακλαστικό της καρδιάς) (baseline mean 2.6; standard deviation (SD) 0.75; 95% CI ± 0.38 vs. LFT mean 2.45; SD 0.68; CI 0.35), effect size (p = 0.035, omega squared effect (w2) = 0.002; w = 0.045).

Συμπέρασμα: Ρεφλεξολογία που εφαρμόζεται στο άνω μέρος του αριστερού ποδιού μπορεί να έχει μια μέτρια ειδική επίδραση στους καρδιακούς δείκτες των υγιών εθελοντών.

Διαγράμματα και πίνακες από το άρθρο

Fig. 1. Photograph showing the tape applied to the subjects feet, along the shoulder girdle demarcation line.
Fig. 1. Photograph showing the tape applied to the subjects feet, along the shoulder girdle demarcation line.
Fig. 2. Patient recruitment and research study procedures
Fig. 2. Patient recruitment and research study procedures

 

Fig. 3. Data recording schedule
Fig. 3. Data recording schedule

 

 

Fig. 4. Area under the curve graph. Area under the curve histogram for main haemodynamic parameters, heart rate (HR), systolic blood pressure (sBP), diastolic blood pressure (dBP), mean blood pressure (mBP), stroke volume (SV), stroke index (SI), cardiac output (CO), cardiac index (CI), total peripheral resistance (TPR); comparing forefoot reflexology (grey bars) (control) and heel reflexology (white bars) (intervention).
Fig. 4. Area under the curve graph. Area under the curve histogram for main haemodynamic parameters, heart rate (HR), systolic blood pressure (sBP), diastolic blood pressure (dBP), mean blood pressure (mBP), stroke volume (SV), stroke index (SI), cardiac output (CO), cardiac index (CI), total peripheral resistance (TPR); comparing forefoot reflexology (grey bars) (control) and heel reflexology (white bars) (intervention).

Table 1. Reflexology treatment protocol. Both the intervention and control treatments were standardised to deliver comparative forms of massage.

KEY

Thumb walk: Bend the thumb at the first joint and place the outside corner of the thumb on the foot planter surface. Then use the outside tip to rock the thumb and in doing so, move it forward a fraction, this enables the thumb to ‘walk forward’ using a caterpillar type-movement along the plantar skin (1).
Thumb crawl: Similar to thumb walk, consisting of repetitive small movement using the outside tip of the bent thumb and reducing pressure on the unbend motion, causing the thumb to craw along the area of contact (1).
Finger roll: Roll the end of the index finger using the thumb and the middle finger to hold the index finger and apply pressure (2).
Hold: Place the tips of the thumbs into the area and apply pressure (2).
Finger walk: Bend the finger at the first joint and rest the edge of the finger on the planter skin. The walking motion is a slight rocking from the fingertip to the lower edge of the fingernail (1). Kneading: This is a technique like kneading break, used mainly on the heel, applied by making a fist with the working hand then kneading the area to be treated (2).
Toe feathering: This is a very light, stroking or rhythmic motion using the thumb walking technique or on the toes, using the fingers to lightly caress and to move very lightly and rapidly through the area to be feathered (1).
Cat tail pull: Here the support hand cups the foot at the back of the ankle and the working hand moves up and down the tendon at the back of the leg, pinching it gently between the thumb and index finger (2).

Ελεύθερη απόδοση του κειμένου: Σοφία Ραπτοπούλου
 
Παρατήρηση – Σχόλιο

Τα σημαντικά στοιχεία αυτής της μελέτης είναι ότι οι εθελοντές δεν γνώριζαν τι θεραπεία δέχονται, ούτε και τις παραμέτρους της δοκιμής. Επίσης σημαντικό είναι οτι τις πιέσεις στα αντανακλαστικά σημεία δεν τις εφάρμοσαν Ρεφλεξολόγοι αλλά νοσηλευτές, χωρίς καμία γνώση της Ρεφλεξολογίας, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν από Ρεφλεξολόγους του AoR*ώστε να ασκούν πιέσεις σε συγκεκριμένα σημεία που τους υποδείχθηκαν, με συγκεκριμένους τρόπους, για συγκεκριμένους χρόνους και συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων της κάθε πίεσης.
Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε κλινική δοκιμή σχετικά με τη Ρεφλεξολογία, ώστε να ελεγχθούν παράμετροι που σχετίζονται με την επίδραση και τις ιδιαιτερότητες του κάθε Ρεφλεξολόγου κατά την άσκηση των πιέσεων.

[…Both therapists trained at the International Institute of Reflexology (IIS), therefore the intervention and control treatments were formulated using used standardised Ingham touch techniques and principles (Table 1). The therapists standardised both intervention and control treatment times (both lasted for 4.5 min), treatment pressure (light to medium) and depth of touch techniques as much as possible to ensure adequate comparisons could be made between the two treatment conditions. This reductionist treatment is therefore distinct from typical reflexology treatment lengths…]

[…One of the most common criticisms of complementary and alternative medicine (CAM) is that any beneficial therapeutic effect is largely due to a placebo response.49,50 The House of Lords Select Committee report3 and the King’s Fund report51 recommend that any CAM treatment claim should be evaluated by controlled trials in order to determine evidence of clinical and cost-effectiveness beyond that of placebo. And the recent ASA Cap Code change requires that any specific therapeutic claims advertised on websites be validated. Like many complex CAM interventions, reflexology research presents methodological challenges if the intention is to isolate a specific, clinically relevant and cost-effective ingredient as a distinct component. Non-specific components such as the compassion of the therapist, the treatment environment, the act of lying supine and expectation of the receiver also potentially contribute to the overall treatment effect, as does the relaxing effects of simple foot massage.26,52 This study intentionally compared reflexology treatment to one area of the foot in comparison to another using a repeated measures double-blinded design and reflexology-naïve subjects, so that all the non-specific components would be present in both interventions…]

*AoR: Association of Reflexologists (Το Σωματείο Ρεφλεξολόγων στο Ην. Βασίλειο)

Reflexology has an acute (immediate) haemodynamic effect in healthy volunteers: A double-blind randomised controlled trial

Jenny Jones a,*, Patricia Thomson b, William Lauder b, Kate Howie c, Stephen J. Leslie a,d a School of Nursing, Midwifery & Health, University of Stirling, Old Perth Road, Inverness IV2 3JH, UK b School of Nursing, Midwifery & Health, University of Stirling, Stirling FK9 4LA, UK c Department of Computing Science & Mathematics, University of Stirling FK9 4LA, UK d Highland Heartbeat Centre, Cardiology Unit, Raigmore Hospital, Inverness IV2 3UJ, UK

Abstract
Reflexologists claim that massage to specific points of the feet increases blood supply to internal organs. This study measured changes in cardiovascular parameters in subjects receiving reflexology to areas of their feet thought to correspond to the heart (intervention) compared with other areas which are not (control).   

Method
16 reflexology-naive healthy volunteers received an active and control reflexology treatment in an RCT, double-blind repeated measures study.   

Main outcome measures
Beat-to-beat’ continuous measurement of selected cardiovascular parameters, State Anxiety Inventory   

Results
Cardiac index decreased significantly in the intervention group during left foot treatment (LFT) (baseline mean 2.6; standard deviation (SD) 0.75; 95% CI ± 0.38 vs. LFT mean 2.45; SD 0.68; CI 0.35), effect size (p = 0.035, omega squared effect (w2) = 0.002; w = 0.045).

Conclusion
Reflexology massage applied to the upper part of the left foot may have a modest specific effect on the cardiac index of healthy volunteers.
   

Figures and tables from this article:

Πηγή: Complementary Therapies in Clinical Practice 18 (2012) 204-211
copyright: 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.