Ρεφλεξολογία στη διαχείριση της οσφυαλγίας:
Μια πιλοτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη
.

 Quinna,C.M. Hughesb,G.D. Baxterc

a Health and Rehabilitation Sciences Institute, University of Ulster, Shore Road, Newtownabbey, Co. Antrim BT37 OQB, United Kingdom
b School of Life and Health Sciences, University of Ulster, Shore Road, Newtownabbey, Co. Antrim BT37 OQB, United Kingdom
c Centre for Physiotherapy Research, School of Physiotherapy, University of Otago, Dunedin, New Zealand

Στόχος:
Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε ως μια πιλοτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη για να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της Ρεφλεξολογίας στην αντιμετώπιση της οσφυαλγίας (LBP: Low Back Pain)

Υλικά και μέθοδοι:
Οι συμμετέχοντες που πάσχουν από μη ειδική οσφυαλγία επιλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν τυχαία είτε στην ομάδα παρέμβασης – Ρεφλεξολογία, είτε στην ομάδα ελέγχου (εικονική Ρεφλεξολογία δηλαδή, απλές μαλάξεις ποδιών – foot massage).
Οι ασθενείς και o αξιολογητής αποτελεσμάτων δεν γνώριζαν την ομάδα κατανομής.

Το κύριο αποτέλεσμα ήταν η μέτρηση του πόνου σύμφωνα με την οπτική αναλογική κλίμακα (Visual Analogue Scale – VAS), δευτερεύουσες μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο πόνου McGill, το ερωτηματολόγιο αναπηρίας Roland-Morris, και SF-36 Health Survey.

Τα αποτελέσματα μετρήθηκαν κατά την έναρξη, την 6η εβδομάδα, την 12η εβδομάδα και την 18η εβδομάδα.

Αποτελέσματα:
Σύμφωνα με την κλίμακα VAS, ο πόνος μειώνεται στην ομάδα θεραπείας με μία μέση τιμή 2,5 cm,  ελάχιστη μεταβολή στην ομάδα εικονικής ρεφλεξολογίας (0,2 εκατοστά).

Δευτερεύουσες μετρήσεις:
Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο McGill παράγεται ένα αποτέλεσμα βελτίωσης και στις δύο ομάδες: 18 πόντους στην ομάδα Ρεφλεξολογίας και 11.5 στην ομάδα εικονικής Ρεφλεξολογίας).

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Ρεφλεξολογία μπορεί να έχει θετική επίδραση στην Οσφυαλγία (LBP).

Συμπέρασμα:
Η Ρεφλεξολογία φαίνεται να προσφέρει την υπόσχεση ως θεραπεία για τη διαχείριση της οσφυαλγίας (LBP), ωστόσο απαιτείται περαιτέρω έρευνα πριν από κάθε δημόσια οριστική ανακοίνωση.

Ελεύθερη απόδοση στα Ελληνικά: Σοφία Ραπτοπούλου

Reflexology in the management of low back pain: A pilot randomised controlled trial. Quinna, C.M. Hughesb, G.D. Baxterc

Objective:
The current study was designed as a pilot study for a randomised controlled trial to investigate the effectiveness of reflexology in the management of low back pain (LBP).

Materials and methods:
Participants suffering non-specific LBP were recruited and randomised 
into either a reflexology or a sham group. Patients and outcome assessor were blinded to group allocation. Each patient received either a 40 min reflexology treatment or sham treatment (according to group allocation) once per week for six consecutive weeks. The primary outcome measure was pain (visual analogue scale), secondary outcome measures were the McGill pain questionnaire, Roland—Morris disability questionnaire, and SF-36 health survey. Outcome measures were performed at baseline, week 6, week 12 and week 18.

 Results:
VAS scores for pain reduced in the treatment group by a median value of 2.5 cm, 
with minimal change in the sham group (0.2 cm). Secondary outcome measures produced an improvement in both groups (McGill pain questionnaire: 18 points in the reflexology group and 11.5 points in the sham group). Results indicate that reflexology may have a positive effect on LBP.

 Conclusion:
Reflexology appears to offer promise as a treatment in the management of LBP; 
however, an adequately powered trial is required before any more definitive pronouncements are possible.

Πηγή:  Complementary Therapies in Medicine, February 2008 Volume 16, Issue 1, Pages 3–8
© 2007 Published by Elsevier Inc.