Από την έρευνα, προκύπτουν 3 κυρίως βασικά συμπεράσματα.

Το πρώτο συμπέρασμα που εξάγεται απ΄αυτή την κλινική δοκιμή, είναι η αύξηση της αιματικής ροής σε ένα όργανο, μέσω εφαρμογής Ρεφλεξολογίας στο αντίστοιχο αντανακλαστικό σημείο του οργάνου.
Η σπουδαιότητα της καλής αιμάτωσης ενός οργάνου – και των ιστών γενικότερα – έγκειται στην καλύτερη οξυγόνωση, τη θρέψη, τον καθαρισμό αλλά και την ενεργοποίηση των μηχανισμών ελέγχου του οργανισμού.
Ένα όργανο / ιστός / περιοχή, που δεν αιματώνεται σωστά, παρουσιάζει προβλήματα σωστής λειτουργίας και απόδοσης, με παράπλευρες επιπτώσεις στη λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού.

Προκύπτουν όμως και δύο παράπλευρες διαπιστώσεις για τη Ρεφλεξολογία. 

Πρώτη διαπίστωση είναι ότι η εφαρμογή της Ρεφλεξολογίας σε ένα συγκεκριμένο αντανακλαστικό σημείο ενός οργάνου (νεφρού στη συγκεκριμένη περίπτωση),προκάλεσε αύξηση της ροής του αίματος στο ίδιο το όργανο.
Αυτή η διαπίστωση είναι εξαιρετικά σημαντική και μπορεί να εδραιώσει την εμπιστοσύνη στη μέθοδο, τόσο του Ρεφλεξολόγου όσο και του δέκτη. 
Μπορεί επίσης να μας δώσει επιπλέον στοιχεία, για το – υπό διαρκή έρευνα – θέμα του μηχανισμού δράσης της Ρεφλεξολογίας. Ένας απ τους μηχανισμούς δράσης λοιπόν φαίνεται πως είναι η σωστή αιμάτωση των οργάνων – και του οργανισμού κατά συνέπεια.

Δεύτερη, εξ ίσου σημαντική διαπίστωση είναι ότι η χαρτογράφηση των πελμάτων έχει σχετική ακρίβεια.
Στο δεξί πόδι, ασκήθηκαν πιέσεις στο αντανακλαστικό του νεφρού και καταγράφηκε αντίδραση στο όργανο.
Στο αριστερό πόδι που οι πιέσεις ήταν γενικές αλλά όχι στο συγκεκριμένο αντανακλαστικό, δεν είχαμε την ίδια αύξηση ροής.
Αυτό μας οδηγεί σε μια ισχυρή βεβαιότητα ότι οι χάρτες ρεφλεξολογίας μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστος οδηγός – παρά ίσως τις πιθανές μικρές αποκλίσεις που έχουν μεταξύ τους.

Είναι βεβαίως αυτονόητο, ότι απαιτούνται κι άλλες μελέτες ώστε να διερευνηθεί όλο το φάσμα δράσης και αποτελεσματικότητας της Ρεφλεξολογίας αλλά και οι περιορισμοί της.

 [Μεταβολές της νεφρικής ροής του αίματος κατά τη διάρκεια ρεφλεξολογίας σε συγκεκριμένο αντανακλαστικό του οργάνου, με χρήση έγχρωμου υπερηχογραφήματος Doppler].

Sudmeier I, Bodner G, Egger I, Mur E, Ulmer H, Herold M.
Universitätsklinik für Innere Medizin, Innsbruck, Austria.

Χρησιμοποιώντας έγχρωμο υπερηχογράφημα Doppler προσδιορίστηκαν αλλαγές της ροής του αίματος των νεφρών κατά τη διάρκεια Ρεφλεξολογίας στα πέλματα, σε μία ελεγχόμενη με εικονική αγωγή, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη.

32 υγιείς νεαροί ενήλικες (17 γυναίκες, 15 άνδρες) επιλέχθηκαν τυχαία για την ομάδα παρέμβασης (verum) ή την ομάδα εικονικής αγωγής (placebo).
Η ομάδα παρέμβασης δέχτηκε ρεφλεξολογία σε σημεία του πέλματος που αντιστοιχούν στον δεξί νεφρό και η ομάδα placebo δέχτηκε ρεφλεξολογία σε άλλες περιοχές των πελμάτων.
Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Ρεφλεξολογία, η ροή αίματος στον δεξί νεφρό μετρήθηκε με έγχρωμο Doppler.
Μετρήθηκαν η συστολική και διαστολική ταχύτητα [κορυφής], σε cm/s και υπολογίστηκε ο δείκτης αγγειακής αντίστασης. Ο δείκτης αντίστασης στην ομάδα παρέμβασης έδειξε πολύ σημαντική μείωση (ρ </ = 0.001) κατά τη διάρκεια της θεραπείας και μια αύξηση (p = 0,001), μετά την αντανακλαστική ζωνοθεραπεία στο πέλμα. Δεν υπήρξε καμία διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών ούτε μεταξύ καπνιστών και μη-καπνιστών.
Η ομάδα παρέμβασης και η ομάδα ελέγχου (εικονική ρεφλεξολογία) διέφεραν σημαντικά όσο αφορά τις αλλαγές του δείκτη αντίστασης τόσο μεταξύ των σημείων μέτρησης σε σχέση με το πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας (p = 0,002), αλλά και σε σχέση με τις μετρήσεις κατά τη διάρκεια έναντι των μετά τη θεραπεία μετρήσεων (p = 0,031).

Η σημαντική μείωση του δείκτη αντίστασης κατά τη διάρκεια ρεφλεξολογίας στην ομάδα παρέμβασης, δείχνει μείωση της αντίστασης ροής στα νεφρικά αιμοφόρα αγγεία και αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος στους νεφρούς.

Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν την υπόθεση/θεωρία ότι η εφαρμογή ρεφλεξολογίας στο πόδι στα αντανακλαστικά σημεία, είναι αποτελεσματική στο να αλλάξει την κυκλοφορία του αίματος στους νεφρούς.

Πηγή: Forsch Komplementarmed, 1999 Jun;6(3):129-34

Ελεύθερη απόδοση στα Ελληνικά: Σοφία Ραπτοπούλου

 [Changes of renal blood flow during organ-associated foot reflexology measured by color Doppler sonography ]

Abstract

Using colour Doppler sonography blood flow changes of the right kidney during foot reflexology were determined in a placebo-controlled, double-blind, randomised study.

32 healthy young adults (17 women, 15 men) were randomly assigned to the verum or placebo group. The verum group received foot reflexology at zones corresponding to the right kidney, the placebo group was treated on other foot zones.
Before, during and after foot reflexology the blood flow of three vessels of the right kidney was measured using colour Doppler sonography.
Systolic peak velocity and end diastolic peak velocity were measured in cm/s, and the resistive index, a parameter of the vascular resistance, was calculated. The resistive index in the verum group showed a highly significant decrease (p </= 0.001) during and an increase (p = 0.001) after foot reflexology. There was no difference between men and women and no difference between smokers and non-smokers.
Verum and placebo group significantly differed concerning alterations of the resistive index both between the measuring points before versus during foot reflexology (p = 0.002) and those during versus after foot reflexology (p = 0.031).

The significant decrease of the resistive index during foot reflexology in the verum group indicates a decrease of flow resistance in renal vessels and an increase of renal blood flow.

These findings support the hypothesis that organ-associated foot reflexology is effective in changing renal blood flow during therapy.