[Επίδραση της αντανακλαστικής ζωνοθεραπείας στην εντερική ροή αίματος. Μέτρηση με έγχρωμο υπερηχογράφημα Doppler]

Mur E, Schmidseder J, Egger I, Bodner G, Eibl G, Hartig F, Pfeiffer KP, Herold M.
Universitätsklinik für Innere Medizin, Innsbruck, Osterreich.

ΣΤΟΧΟΣ:
Η επίδραση της μάλαξης σε ζώνες που σχετίζονται με όργανα, ως πιθανός μηχανισμός δράσης στη ροή του αίματος.
Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε εάν μπορούν να επιτευχθούν μεταβολές της εντερικής ροής του αίματος, με Αντανακλαστική Ζωνοθεραπεία Πελμάτων* (ΑΖΘΠ).

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ:
32 υγιείς ενήλικες (19 γυναίκες και 13 άνδρες) επιλέχθηκαν τυχαία για την πειραματική ομάδα και την ομάδα placebo (εικονικής αγωγής).

Στα άτομα της πειραματικής ομάδας εφαρμόστηκε μάλαξη στις ζώνες που υπάρχουν τα αντανακλαστικά που αντιστοιχούν στο έντερο και στα άτομα της ομάδας placebo εφαρμόστηκε μάλαξη σε ζώνες που δεν σχετίζονται με το έντερο.

Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Ρεφλεξολογία (ΑΖΘΠ), υπολογίστηκαν η ταχύτητα ροής αίματος, οι ταχύτητες συστολής και διαστολής στην άνω μεσεντένρια αρτηρία καθώς και ο δείκτης αγγειακής αντίστασης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Κατά τη διάρκεια της ρεφλεξολογίας (FRZM), στα άτομα της πειραματικής ομάδας υπήρξε μια σημαντική μείωση του δείκτη αντίστασης (p = 0,021), γεγονός που υποδηλώνει αύξηση της ροής του αίματος στην άνω μεσεντέρια αρτηρία και το δευτερεύον αγγειακό σύστημα.

Αντίθετα, δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στο δείκτη αντίστασης στα άτομα της ομάδας εικονικής αγωγής (placebo).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Η μείωση του δείκτη αντίστασης που παρατηρήθηκε στην πειραματική ομάδα, στηρίζει την υπόθεση ότι η Ρεφλεξολογία βελτιώνει τη ροή του αίματος στα όργανα τα οποία σχετίζονται με τις συγκεκριμένες ζώνες, τουλάχιστον κατά τη διαδικασία της θεραπείας.

*Αντανακλαστική Ζωνοθεραπεία Πελμάτων: Είναι ένας άλλος τρόπος ονομασίας της Ρεφλεξολογίας.

Ελεύθερη απόδοση στα Ελληνικά: Σοφία Ραπτοπούλου

[Influence of reflex zone therapy of the feet on intestinal blood flow measured by color Doppler sonography]

Mur E, Schmidseder J, Egger I, Bodner G, Eibl G, Hartig F, Pfeiffer KP, Herold M Universitätsklinik für Innere Medizin, Innsbruck, Osterreich.

Forschende Komplementarmedizin und Klassische Naturheilkunde = Research in Complementary and Natural Classical Medicine [2001, 8(2):86-89]

Type: Clinical Trial, Journal Article, Randomized Controlled Trial, English Abstract (lang: ger)

OBJECTIVE:
An influence on organ-associated blood flow is considered as a possible mechanism of action of reflex zone massage of the feet (FRZM) therapy. In the present study we investigated whether changes in intestinal blood flow can be achieved by FRZM.

MATERIAL AND METHODS:
32 healthy adults (19 women and 13 men) were randomly assigned to the treatment or the placebo group. Subjects of the treatment group received foot massage on the zones assigned to the intestines and those of the placebo group received massage on zones unrelated to the intestines. Before, during and after FRZM, the blood flow velocity, the peak systolic and the end diastolic velocities in the superior mesenteric artery as well as the resistive index as a parameter of vascular resistance were calculated.

RESULTS:
During FRZM, in the subjects of the treatment group there was a significant reduction in the resistive index (p = 0.021), suggesting an increase in the blood flow in the superior mesenteric artery and the subordinate vascular system. In contrast, there were no significant changes in the resistive index in the subjects of the placebo group.

CONCLUSION:
The reduction in the resistive index observed in the treatment group supports the assumption that FRZM improves blood flow in the organs considered to be associated with the specific foot zones, at least during the therapy process.

Πηγή: Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2001 Apr;8(2):86-9.
Copyright 2001 S. Karger GmbH, Freiburg
PMID: 11340315 [PubMed – indexed for MEDLINE