Επίδραση της Ρεφλεξολογίας σε κόπωση, πόνο και ύπνο:
Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

Σκοπός
Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της Ρεφλεξολογίας στην κόπωση, τον ύπνο και τον πόνο.

Μέθοδος
Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση.
Διεξήχθησαν αναζητήσεις σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για όλες τις δημοσιευμένες μελέτες που αναφέρουν αποτελέσματα της Ρεφλεξολογίας στην κόπωση, τον ύπνο και τον πόνο.

Επιλέχθηκαν 44 μελέτες  στις οποίες περιλαμβάνονται 15 μελέτες που σχετίζονται με την κόπωση, 18 με τον ύπνο και 11 με τον πόνο. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με χρήση του Comprehensive Meta-Analysis Version 2.0.

Αποτελέσματα:
Τα αποτελέσματα επί κόπωσης, ύπνου, και πόνου δεν ήταν ομογενή και κυμαίνονταν από 0,63 έως 5,29, 0.01 έως 3.22, και 0,43 έως 2,67, αντίστοιχα. Ο σταθμισμένος μέσος όρος για κούραση, ύπνο, και πόνο ήταν 1,43, 1,19, και 1,35, αντίστοιχα.

Συμπέρασμα:
Η μετα-ανάλυση δείχνει ότι η Ρεφλεξολογία είναι μια χρήσιμη 
νοσηλευτική παρέμβαση  για την ανακούφιση της κόπωσης και την βελτίωση του ύπνου. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της Ρεφλεξολογίας σε μεταβλητές εκτός από την κούραση, τον ύπνο και τον πόνο.

[…Αναγνωρίζεται ευρέως ότι η Ρεφλεξολογία διευκολύνει την αποτελεσματική κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου που επιταχύνει την απέκκριση των αποβλήτων, μαλακώνει και σταθεροποιεί την κίνηση των μυών, των αρθρώσεων, των τενόντων και, την ενίσχυση της δύναμης των μυών, και προωθεί τη χαλάρωση (Kim, 2001).]

Figure 1. Foot reflexology: Flow diagram based on PRISMA (Moher et al.,2009)
Figure 1. Foot reflexology: Flow diagram based on PRISMA (Moher et al.,2009)

Effects of Foot Reflexology on Fatigue, Sleep and Pain: A Systematic Review and Meta-analysis

Πηγή: J Korean Acad Nurs. 2011 Dec;41(6):821-833. English.
Published online 2011 December 31
© 2011 Korean Society of Nursing Science