Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μεθόδων Ρεφλεξολογίας και Ibuprofen για διαχείριση της δυσμηνόρροιας σε φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Ιατρικών Επιστημών του Ισφαχάν

Περίληψη

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
Δυσμηνόρροια ή πόνοι περιόδου είναι μια από τις πιο συχνές διαταραχές που αντιμετωπίζει το 50% των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία.
Δυσμενείς επιπτώσεις των φαρμακευτικών θεραπειών και ποσοστό αποτυχίας τους, της τάξης του 20-25%, έχουν οδηγήσει πολλές γυναίκες να αναζητήσουν άλλες συμπληρωματικές και εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας για την πρωτοβάθμια δυσμηνόρροια.

Ως εκ τούτου, η μελέτη αυτή είχε ως στόχο να συγκρίνει και να καθορίσει την αποτελεσματικότητα της Ρεφλεξολογίας και του Ibuprofen, για τη μείωση της έντασης του πόνου και της διάρκειας των πόνων περιόδου.

ΜΕΘΟΔΟΙ:
Αυτή ήταν μία οιονεί (σχεδόν) πειραματική κλινική μελέτη σε 68 φοιτήτριες με πρωτοπαθή δυσμηνόρροια που ζουν σε κοιτώνες του Πανεπιστημίου Ιατρικών Επιστημών του Ισφαχάν. Έγινε απλή τυχαία δειγματοληψία λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια συμπερίληψης και οι φοιτήτριες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες.

Τα άτομα της ομάδας Ρεφλεξολογίας έλαβαν 10 συνεδρίες Ρεφλεξολογίας (διάρκειας 40 λεπτών/συνεδρία) σε δύο διαδοχικούς κύκλους περιόδου.

Τα άτομα της ομάδας Ibuprofen έλαβαν Ibuprofen (400 mg) κάθε οκτώ ώρες για 3 ημέρες κατά τη διάρκεια 3 διαδοχικών κύκλων περιόδου.

Για την εκτίμηση της σοβαρότητας της δυσμηνόρροιας, χρησιμοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιο Standard McGill Pain Questionnaire, η κλίμακα VAS και ο δείκτης διαβάθμισης πόνου (PRI).

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ:
Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι οι δύο ομάδες δεν είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά (ρ> 0,05).

Η μέθοδος της Ρεφλεξολογίας συσχετίστηκε με μεγαλύτερη μείωση της ένταση και της διάρκειας του έμμηνου πόνου σε σύγκριση με τη θεραπεία με Ibuprofen.

 Ανεξάρτητα και ζεύγη t-τεστ έδειξαν ότι υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στην ένταση και τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού πόνου – με χρήση VAS και PRI σε καθένα από τους 3 κύκλους μεταξύ των ομάδων Ρεφλεξολογίας και Ibuprofen (ρ:0.05).

Table 1: Comparing the mean pain intensity using VAS scale in the study subjects of the bothgroups before and after the intervention
Table 1: Comparing the mean pain intensity using VAS scale in the study subjects of the both
groups before and after the intervention

Table 2: Comparing the mean PRI score in the study subjects of the both groups before and after the intervention in terms of emotional pain dimension score (t = 0.753; p = 0.454), but after the intervention, comparing pain intensity in the emotional dimension showed a significant difference in the two studied groups in each three menstrual cycles (t = 2.81, p = 0.006) (t = 3.89; p < 0.001) and (t = 3.49; p = 0.001), respectively.

Table 2: Comparing the mean PRI score in the study subjects of the both groups before and after the intervention in terms of emotional pain dimension score (t = 0.753; p = 0.454), but after the intervention, comparing pain intensity in the emotional dimension showed a significant difference in the two studied groups in each three menstrual cycles (t = 2.81, p = 0.006) (t = 3.89; p < 0.001) and (t = 3.49; p = 0.001), respectively.

ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ:
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης, η Ρεφλεξολογία υπερέχει του Ibuprofen για τη μείωση της δυσμηνόρροιας και η θεραπευτική δράση της συνεχίστηκε ακόμη και μετά τη διακοπή της παρέμβασης στον τρίτο κύκλο.

Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι η Ρεφλεξολογία είναι μια μη επεμβατική, εύκολη και φθηνή τεχνική, φαίνεται ότι μπορεί να αντικαταστήσει αντι-φλεγμονώδη φάρμακα προς αποφυγή των δυσμενών παρενεργειών τους.

[Comparing the effects of reflexology methods and Ibuprofen administration on dysmenorrhea in female tudents of Isfahan University of Medical Sciences]

Mahboubeh Valiani, MSc, Elaheh Babaei, Reza Heshmat, and Zahra Zare, MSc

Abstract

BACKGROUNDDysmenorrhea or menstrual pain is one of the most common disorders experienced by 50% of women in their reproductive age. Adverse effects of medical treatments and its failure rate of 20-25% have caused many women to seek other complementary and alternative treatment methods for primary dysmenorrhea. Hence, this study aimed to compare and determine the efficacy of reflexology and Ibuprofen on reduction of pain intensity and duration of menstrual pain.

METHODS: This was a quasi-experimental clinical trial study on 68 students with primary dysmenorrhea living in Isfahan University of Medical Sciences’ dormitories. Simple random sampling was done considering the inclusion criteria and then the students were randomly divided into two groups. In the reflexology group, the subjects received 10 reflexology sessions (40 minutes each) in two consecutive mense cycles. The Ibuprofen group received Ibuprofen (400 mg), once every eight hours for 3 days during 3 consecutive mense cycles. To assess the severity of dysmenorrhea, Standard McGill Pain Questionnaire, visual analog scale (VAS) and pain rating index (PRI) were used in this study.

RESULTSFindings of the study showed that the two groups had no statistically significant difference in terms of demographic characteristics (p > 0.05). Reflexology method was associated with more reduction of intensity and duration of menstrual pain in comparison with Ibuprofen therapy. Independent and Paired t-test showed that there was a significant difference in the two groups between intensity and duration of menstrual pain using VAS and PRI in each of the 3 cycles between reflexology and Ibuprofen groups (p < 0.05).

 CONCLUSIONS: Considering the results of the study, reflexology was superior to Ibuprofen on reducing dysmenorrhea and its treatment effect continued even after discontinuing the intervention in the third cycle. Therefore, considering that reflexology is a non-invasive, easy and cheap technique, it seems that it can replace anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to avoid their adverse side effects.

Πηγή: PubMed