[Διερευνητική μελέτη σχετικά με την επίδραση της Ρεφλεξολογίας στο κατώτατο όριο πόνου και ανοχής με χρήση πειράματος Πόνου του Πάγου και εικονικού ελέγχου TENS]

  • Carol A. Samuel

  • Ivor S. Ebenezer
Πόνος του Πάγου
Πόνος του Πάγου

Στόχος
Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Ρεφλεξολογίας σε οξύ πόνο που προκαλείται σε υγιείς ανθρώπους χρησιμοποιώντας εικονικό έλεγχο TENS (Διαδερμική Ηλεκτρική Νευρική Διέγερση)

Σχεδιασμός
Πείραμα Πόνου του Πάγου στο οποίο οι εθελοντές (η = 15? 11 Γυναίκες και 4 Άνδρες με μέση τιμή ηλικίας 37,7 ± 2,6 έτη) όφειλαν να βυθίσουν το μη κυρίαρχο χέρι τους σε ένα δοχείο πολτού πάγου ενώ μετρήθηκαν δύο δείκτες του πόνου, δηλαδή το όριο, (ο χρόνος που απαιτείται για τα άτομα να βιώσουν την πρώτη αίσθηση του πόνου) και την ανοχή, (τη στιγμή που το άτομο δεν μπορεί να ανεχθεί οποιονδήποτε περαιτέρω πόνο).

Αποτελέσματα
Σε σύγκριση με τα δεδομένα ελέγχου, η Ρεφλεξολογία αύξησε το κατώτατο όριο οξέως πόνου (F (1,14) = 4,5958, ρ <0.05) και η ανοχή (F (1,14) = 5,1095, ρ <0,05).

Συμπεράσματα
Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι η ρεφλεξολογία έχει αντι-αλγαισθητικά αποτελέσματα σε ελεγχόμενο πείραμα και υποδεικνύουν οτι η Ρεφλεξολογία μπορεί να είναι χρήσιμη είτε από μόνη της ή ως συμπλήρωμα σε φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία της κατάστασης πόνου στον άνθρωπο.

Λέξεις-κλειδιά: Ρεφλεξολογία, Θεραπεία Ζωνών, πόνος, Ice-pain, Διαδερμικός Ηλεκτρικός Νευρικός Ερεθισμός (TENS)

Ενημέρωση 12/4/2013: Η μελέτη αυτή έτυχε θερμής υποδοχής από τον Ελληνικό και Βρετανικό τύπο

[Exploratory study on the efficacy of reflexology for pain threshold and tolerance using an ice-pain experiment and sham TENS control]

Carol A. Samuel
Ivor S. Ebenezer

Objectives
To explore the efficacy of reflexology on acute pain induced in healthy human subjects using a sham TENS control.

Design
An ice-pain experiment was undertaken in which the volunteers (n = 15; 11 female and 4 male with a mean ± SEM age of 37.7 ± 2.6 years) were required to immerse their non-dominant hand in a container of ice-slurry whilst two indices of pain, i.e. threshold, (the time taken for subjects to experience the first pain sensation) and tolerance, (the time when the subject is unable to tolerate any further pain), were measured.

Results
Compared to control data, reflexology increased acute pain threshold (F(1,14) = 4.5958, p < 0.05) and tolerance (F(1,14) = 5.1095, p < 0.05).

Conclusions
These findings demonstrate that reflexology produces antinociceptive effects in a controlled experiment and suggest the possibility that reflexology may be useful on its own or as an adjunct to medication in the treatment of pain conditions in man.

Keywords: Reflexology, Reflex zone therapy, Pain, Ice-pain, Heart-rate, Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)

 Πηγή: Complementary Therapies in Clinical Practice, Volume 19, Issue 2 , Pages 57-62, May 2013