Η αντιμετώπισις του γήρατος διά μέσου των αιώνων

Σ.Ι. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α’ Νευρoλoγική Κλιvική ΑΠΘ, Εργαστήριov Νευρoπαθoλoγίας και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπήσεως, Νοσοκομείον ΑΧΕΠΑ

Πηγή: Encephalos Journal (http://www.encephalos.gr/full/44-3-01g.htm)

«Το γήρας αποτελεί την ωραιοτέραν περίοδον της ανθρωπίνης ζωής.
Η ψυχή πλήρης ωριμότητος, σοφίας, συνέσεως, γνώσεων διανύει το στάδιον της υπαρξιακής ολοκληρώσεως αλλά και της προετοιμασίας διά το απόλυτον.
Διά μέσου των αιώνων, κοινωνίαι, αι οποίαι διεκρίνοντο διά τα υψηλά πολιτιστικά των στοιχεία, απένεμαν σεβασμόν, εκτίμησιν, αγάπην, στοργήν εις τους γέροντας και εθεώρουν αυτούς ιδιαιτέρως πολύτιμα πρόσωπα εις τον οικογενειακόν και τον ευρύτερον κοινωνικόν χώρον.
Εις την Αγίαν Γραφήν, το γήρας εξυμνείται και προβάλλεται, θεωρούμενον, ως ιδιαιτέρα ευλογία και έκφρασις ελέους και αγάπης του Κυρίου.

Η τιμή όμως και ο σεβασμός προς τους γέροντας δεν αποτελεί συνάρτησιν μόνον της ηλικίας, αλλά εμπνέονται από την συμπεριφοράν, την σύνεσιν και την σοφίαν την αρμονικήν προσωπικότητα και τον ανεπίληπτον βίον αυτών.

Εις την Αρχαίαν Ελλάδα, το γήρας ήτο σεβαστόν.
Ο γέρων διετήρη αμετάβλητον το κύρος και την θέσιν αυτού εις την κοινωνίαν και ουχί σπανίως περιεβάλλετο υπό αξιωμάτων και οφικίων, τα οποία σπανίως θα απενέμοντο εις ετέρας εποχάς.

Τα ιατρικά προβλήματα του γήρατος περιγράφονται μετά ιδιαιτέρας παρατηρητικότητος και αισθήματος ευθύνης υπό του Ιπποκράτους.
Το γήρας κατά τον Γαληνόν δεν αποτελεί νόσον, αλλά ούτε και απολύτως φυσικήν κατάστασιν. Είναι κατ’ αυτόν έν ιδιάζον στάδιον της ανθρωπίνης ζωής, το οποίον απαιτεί ιδιαιτέραν ιατρικήν φροντίδα.

Εις την Ρωμαϊκήν αντίληψιν επεκράτει η άποψις, ότι κατά το γήρας το σώμα σταδιακώς ψύχεται, γεγονός το οποίον ενδεχομένως συνδέεται με την κατάθλιψιν και την ηυξημένην νοσηρότητα.

Την πληρεστέραν επί του γήρατος διατριβή κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους απετέλει η μονογραφία του Κικέρωνος «De senectute». Εις αυτήν προβάλλονται, ως μέγισται αξίαι διά τον γέροντα, η διατήρησις της αξιοπρεπείας αυτού, η αυτοκυριαρχία και η μετά ευψυχίας αποδοχή του τέλους της ζωής, όπως ούτος αποδέχεται τον φυσιολογικόν ύπνον.»

Πλήρες άρθρο: ΓΗΡΑΣ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ