Ο ρόλος της Ρεφλεξολογίας και Αντιεπιληπτικών Φαρμάκων στη διαχείριση της ανθεκτικής επιληψίας – μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή

[Role of reflexology and antiepileptic drugs in managing intractable epilepsy–a randomized controlled trial.]

Dalal K, Devarajan E, Pandey RM,Subbiah V, Tripathi M.

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
Η παρούσα έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα μιας τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης παράλληλης δοκιμής που διεξήχθει για να καθορίσει την αποτελεσματικότητα της Ρεφλεξολογίας στη διαχείριση της Ανθεκτικής Επιληψίας.

 ΜΕΘΟΔΟΙ:
Στην παρούσα μελέτη έλαβαν μέρος ασθενείς στους οποίους απέτυχε η χειρουργική αντιμετώπιση της επιληψίας ή δεν μπορούσαν να είναι υποψήφιοι για χειρουργική αντιμετώπιση της επιληψίας ή δεν ανταποκρίθηκαν στη λήψη των αντιεπιληπτικών φαρμάκων (ΑΕΦ).

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε με 77 άτομα τα οποία τυχαιοποιήθηκαν σε 2 ομάδες: την ομάδα ελέγχου που έλαβε Αντιεπιληπτικά Φάρμακα (ΑΕΦ) και την ομάδα παρέμβασης που έλαβε ΑΕΦ και δέχτηκε ρεφλεξολογία (ΑΕΦ + ρεφλεξολογία).
Η υπόθεση ήταν ότι η θεραπεία με ρεφλεξολογία στα χέρια θα μπορούσε να παράγει αποτελέσματα παρόμοια με εκείνα της διέγερσης του πνευμονογαστρικού νεύρου, και η ρεφλεξολογία στα πέλματα θα μπορούσε να διατηρήσει ομοιόσταση στην λειτουργική κατάσταση των επιμέρους τμημάτων του σώματος.

Η Ρεφλεξολογία εφαρμόστηκε από τα μέλη της οικογένειας. Η περίοδος παρακολούθησης ήταν 1,5 έτη. Η Ποιότητα ζωής των ασθενών με επιληψία εκτιμήθηκε με βάση την κλίμακα QOLIE-31 .

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Στην ομάδα Ρεφλεξολογίας (ΑΕΦ+Ρεφλεξολογία), η διάμεση συχνότητα των κρίσεων μειώθηκε από την αρχική τιμή 9,5 (εύρος 2-120) σε 2 (εύρος 0-110) με στατιστική σημαντικότητα (ρ <0.001).

Στην ομάδα ελέγχου (ΑΕΦ), η μείωση ήταν λιγότερο από 25% με μία αρχική τιμή των 16 (εύρος 2-150).
Οι τιμές πρό της θεραπείας (pretherapy) στην κλίμακα QOLIE-31, της ομάδας ελέγχου και της ομάδας Ρεφλεξολογίας ήταν 41,05 ± 7 και 43.6 ± 8, αντίστοιχα.
Οι τιμές μετά τη θεραπεία (Posttherapy)  ήταν 49,07 ± 6 και 65.4 ± 9, αντίστοιχα (ρ <0,002).

Η εφαρμογή της Ρεφλεξολογία επέτρεψε την ανίχνευση του πόνου στο γόνατο σε 85% των ασθενών στην ομάδα ρεφλεξολογίας (p <0,001) και 85,3% των ασθενών ανέφεραν 81% ανακούφιση από τον πόνο (p <0,001).
4 ασθενείς της ομάδας Ρεφλεξολογίας ανέφεραν ναυτία / έμετος (n = 1), η αλλαγή στη φωνή (n = 2), και βραχνάδα (n = 1).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Η Ρεφλεξολογία μαζί με Αντιεπιληπτικά Φάρμακα (ΑΕΦ) μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της συχνότητας κρίσεων και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής ατόμων με επιληψία.

***

Role of reflexology and antiepileptic drugs in managing intractable epilepsy–a randomized controlled trial.

Dalal K, Devarajan E, Pandey RM, Subbiah V, Tripathi M.
Department of Biophysics, All India Institute of Medical Sciences, Ansarinagar, New Delhi, India. 

BACKGROUND: 
This report is based on the results of a randomized parallel controlled trial conducted to determine the efficacy of reflexology therapy in managing intractable epilepsy.

METHODS:
Subjects who failed epilepsy surgery or were not candidates for epilepsy surgery or were non-responders of antiepileptic drugs (AEDs) took part in this study. The trial was completed by 77 subjects randomly assigned to 2 arms: control (AEDs) and reflexology (AEDs + reflexology therapy). The hypothesis was that hand reflexology therapy could produce results similar to those of vagus nerve stimulation, and foot reflexology therapy could maintain homeostasis in the functional status of individual body parts. Reflexology therapy was applied by family members. The follow-up period was 1.5 years. Quality of life in epilepsy patients was assessed with the QOLIE-31 instrument.

RESULTS:
In the reflexology group, the median baseline seizure frequency decreased from 9.5 (range 2-120) to 2 (range 0-110) with statistical significance (p < 0.001). In the control arm, the decrease was less than 25% with a baseline value of 16 (range 2-150). The pretherapy QOLIE-31 scores in the control group and the reflexology group were 41.05 ± 7 and 43.6 ± 8, respectively. Posttherapy data were 49.07 ± 6 and 65.4 ± 9, respectively (p < 0.002). The reflexology method allowed detection of knee pain in 85% of the reflexology group patients (p < 0.001), and 85.3% of patients derived 81% relief from it (p < 0.001). 4 reflexology group patients reported nausea/vomiting (n = 1), change in voice (n = 2), and hoarseness (n = 1).

CONCLUSION:
Reflexology therapy together with AEDs may help reducing seizure frequency and improving quality of life in individuals with epilepsy.

Copyright © 2013 S. Karger AG, Basel.

Πηγή: Forsch Komplementmed. 2013;20(2):104-11. doi: 10.1159/000350047. Epub 2013 Apr 15.