Η Ρεφλεξολογία ανακουφίζει από τα συμπτώματα της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας: τυχαιοποιημένα ελεγχόμενη δοκιμή.

[Reflexology treatment relieves symptoms of Multiple Sclerosis: a randomized controlled study] 

Siev-Ner, D. Gamus, L. Lerner-Geva and A. Achiron

Στόχος:
Να αξιολογηθεί η επίδραση της ρεφλεξολογίας στα συμπτώματα της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) σε μια τυχαιοποιημένη, κλινική δοκιμή.

Μέθοδοι:
Εβδομήντα ένας ασθενείς με ΣΚΠ κατατάχθηκαν τυχαία σε “ομάδα μελέτης” και “ομάδα ελέγχου” για να λάβουν Ρεφλεξολογία για 11 εβδομάδες (εβδομαδιαίες, 45λεπτες συνεδρίες).
Η “ομάδα μελέτης”, δέχτηκε Ρεφλεξολογία στην οποία περιλαμβάνονταν οδηγίες πίεσης σε συγκεκριμένα σημεία στα πέλματα και μάλαξη στις κνήμες.
Η “ομάδα ελέγχου” δέχτηκε μη ειδική μάλαξη στις κνήμες.
Η ένταση των συμπτωμάτων παραισθησίας, των συμπτωμάτων του ουροποιητικού συστήματος, της μυϊκής δύναμης και της σπαστικότητας εκτιμήθηκαν κατά την έναρξη της μελέτης, μετά από 6 εβδομάδες θεραπείας (1,5 μήνας), στο τέλος της μελέτης και 3 μήνες μετά το πέρας της μελέτης.

Αποτελέσματα:
Πενήντα τρεις ασθενείς ολοκλήρωσαν αυτή τη μελέτη.
Σημαντική βελτίωση στις διαφορές στις μέσες τιμές των παραισθησιών (Ρ ¾ / 0,01), των δυσλειτουργιών του ουροποιητικού συστήματος (P ¾ / 0,03) και της σπαστικότητας (P ¾ / 0,03) ανιχνεύθηκαν στην “ομάδα μελέτης” που έλαβε Ρεφλεξολογία.
Οριακή βελτίωση παρατηρήθηκε στις διαφορές στις μέσες τιμές της μυϊκής δύναμης μεταξύ της “ομάδας μελέτης” και “ομάδας ελέγχου” (P ¾ / 0,06).
Η βελτίωση στην ένταση των παραισθησιών παρέμεινε σημαντική μετά από τρεις μήνες παρακολούθησης (P ¾ / 0,04).

Συμπεράσματα:
Η Ειδική (στοχευμένη) αγωγή Ρεφλεξολογίας ήταν προς όφελος της ανακούφισης των κινητικο-αισθητηριακών και ουροποιητικών συμπτωμάτων σε ασθενείς με ΣΚΠ.

*Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η θεραπεία ήταν ασφαλής, καθώς οι ασθενείς δεν ανέφεραν καμία ανεπιθύμητη ενέργεια.
Επιπλέον, η Ρεφλεξολογία επηρέασε θετικά την αντοχή των των μυών και του μυϊκού τόνου και μείωσε τα αισθητηριακά και ουροποιητικά συμπτώματα.

[Reflexology treatment relieves symptoms of Multiple Sclerosis: a randomized controlled study.]

Objective: To evaluate the effect of reflexology on symptoms of multiple sclerosis (MS) in a randomized, sham-contro lled clinical trial.

Methods:Seventy-one MS patients were randomized to either study or control group, to receive an 11-week treatment.
Reflexology treatment included manual pressure on specific points in the feet and massage of the calf area.
The control group received nonspecific massage of the calf area.
The intensity of paresthesias, urinary symptoms, muscle strength and spasticity was assessed in a masked fashion at the beginning of the study, after 1.5 months of treatment, end of study and at three months of follow-up.

Results: Fifty-three patients completed this study.
Significant improvement in the differences in mean scores of paresthesias (P¾/0.01), urinary symptoms (P¾/0.03) and spasticity (P¾/0.03) was detected in the reflexology group.
Improvement with border line significance was observed in the differences in mean scores of muscle strength between the reflexology group and the contro ls (P¾/0.06).
The improvement in the intensity of paresthesias remained significant at three months of follow-up (P¾/0.04).

Conclusions: Specific reflexology treatment was of benefit in alleviating motor, sensory and urinary symptoms in MS patients

*We conclude that the treatment was safe, as the patients reported no adverse effects.
Moreover, reflexology positively affected muscle strength and tonus and also reduced sensory and urinary symptoms.

Πηγή: Multiple Sclerosis 2003; 9: 356/361