Προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας της Ρεφλεξολογίας στη διαχείριση ασθενών με Διαβητική Νευροπάθεια: Τυχαιοποιημένη Ελεγχόμενη Κλινική Δοκιμή

Determination of Efficacy of Reflexology in Managing Patients with Diabetic Νeuropathy: A Randomized Controlled Clinical Trial

Krishna Dalal, V. Bharathi Maran, Ravindra M. Pandey, and Manjari Tripathi

Περίληψη

Η περιορισμένη χρησιμότητα των υπαρχόντων φαρμακευτικών αγωγών, οι οποίες δεν φαίνεται να παρέχουν θεραπεία της Διαβητικής Νευροπάθειας, μπορεί να οδηγήσει στην διερεύνηση της αποτελεσματικότητας μιας συμπληρωματικής θεραπείας. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Ρεφλεξολογίας Ποδιών.
Αυτή η επιστήμη υγείας βασίζεται στην υπόθεση ότι η δυσλειτουργία περιοχών του οργανισμού μπορεί να προσδιοριστεί από την παρατήρηση ορισμένων χαρακτηριστικών του δέρματος και να βελτιωθεί με χειρισμούς σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουν χαρτογραφηθεί στα πέλματα.

Μέθοδος
58 άτομα με διαγνωσμένη διαβητική νευροπάθεια κατανεμήθηκαν τυχαία σε Ομάδα Ρεφλεξολογίας και Ομάδα Ελέγχου. Και στις δύο ομάδες οι ασθενείς έλαβαν φαρμακευτική αγωγή. Οι ασθενείς της Ομάδας Ρεφλεξολογίας έλαβαν επιπροσθέτως αγωγή Ρεφλεξολογίας με την υπόθεση οτι αυτή η θεραπεία θα επιφέρει ομοιόσταση στις λειτουργίες των οργάνων του σώματος.
Η μελέτη βασίστηκε σε φροντιστή, με περίοδο παρακολούθησης 6 μηνών.
Οι μετρήσεις έκβασης ήταν η μείωση του πόνου , ο γλυκαιμικός έλεγχος , νευρική και θερμική αγωγιμότητα και ο βαθμός ευαισθησίας στο αίσθημα κραδασμών.
Τα χαρακτηριστικά του δέρματος που οδήγησαν στην ανίχνευση των ανωμαλιών της λειτουργικότητας περιοχών του σώματος, καταγράφηκαν και αναλύθηκαν.

Αποτελέσματα
Η Ομάδα Ρεφλεξολογίας παρουσίασε περισσότερες και στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις σε όλες τις μετρήσεις έκβασης από εκείνες της Ομάδας Ελέγχου,

Συμπέρασμα
Η μελέτη αυτή παρουσίασε την αποτελεσματικότητα της χρήσης της Ρεφλεξολογίας, ως βοηθητικής αγωγής, ενσωματωμένης στην φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή για τη διαχείριση της Διαβητικής Νευροπάθειας.

Πρόσθετα Αποσπάσματα από τη Μελέτη 

2.7. Physical Assessment of the RAs.
All the reflexology areas were carefully observed and compared if there were the following abnormal signatures: (i) tenderness under a defined finger pressure as assessed by a pedography system 
(Emed-AT/2,Novel GmbH, Germany) in the range 30 N/cm2 to 35 N/cm2, (ii) a definite change in the related skin colour (namely, reddish brown/brown/dark brown/black), (iii) swelling (convex formation), (iv) hollowness (concave formation), (v) the feeling of depressionwith a finger pressure of a well defined strength, and (vi) the feeling of the presence of tiny granules with blurred finger nail scratching. The presence of any or a combination of these features on a Ra led to conclude the area to be “abnormal” and hence the referred organ was declared to be abnormal [22]. The localized tenderness on a RA in response to the defined finger pressure was measured with the help of a VAS score with the scale range of “0” to “10.”

2.9. Study Design for Reflexology Group Patients.
A foot reflexology therapy application protocol was developed to treat the patients holistically. A step-by-step procedure was followed uniformly to stimulate the following RAs: energy balance [25], lymphatic system, solar plexus [26], adrenal glands, spine, urinary system, digestive system, brain, other endocrine glands, sciatic nerve, knee and hip. The hypothesis of this protocol was that stimulations on these specific areas would establish homeostasis in the functional status of the lymphatic, urinary, digestive and immunity systems together with releasing the mental stress, improving the diabetic control [27] and increasing the lower limb activities. The maps of the reflexology areas for these target body parts located on the feet had been followed as per the standard descriptions of various publications [28–30], Indian school of reflexology practice [31], and in-house data records

Σύγκριση των προ-και μετά τη θεραπεία τιμών της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και της γλυκόζης του αίματος μεταξύ των ομάδων
Σύγκριση των προ-και μετά τη θεραπεία τιμών της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και της γλυκόζης του αίματος μεταξύ των ομάδων

Πίνακας 1: Σύγκριση των προ-και μετά τη θεραπεία τιμών της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και της γλυκόζης του αίματος μεταξύ των ομάδων

Σύγκριση των διαφορετικών παραμέτρων μεταξύ των ομάδων
Σύγκριση των διαφορετικών παραμέτρων μεταξύ των ομάδων

Πίνακας 2: Σύγκριση των διαφορετικών παραμέτρων μεταξύ των ομάδων.

μη φυσιολογικά χαρακτηριστικά του δέρματος σε ρεφλεξολογικές περιοχές
μη φυσιολογικά χαρακτηριστικά του δέρματος σε ρεφλεξολογικές περιοχές
μη φυσιολογικά χαρακτηριστικά του δέρματος σε ρεφλεξολογικές περιοχές
μη φυσιολογικά χαρακτηριστικά του δέρματος σε ρεφλεξολογικές περιοχές
μη φυσιολογικά χαρακτηριστικά του δέρματος σε ρεφλεξολογικές περιοχές
μη φυσιολογικά χαρακτηριστικά του δέρματος σε ρεφλεξολογικές περιοχές

Figure 2: Abnormal skin features of the reflexology areas (RAs) of urinary bladder (UB), solar plexus, pituitary gland, pancreas, lumbar vertebrae, and sciatic nerve. (a)–(c) convex UB RAs; (a) 66M; (b) 73M; (c) 53F convex and reddish UB RA; (d) 65F: reddish brown and concave solar plexus RAs; (e) 56F: dark brown and concave solar plexus RAs (e1) and dark brown pituitary gland RAs (e2); (f) 58M: reddish brown pancreas RA (f1) and reddish brown lumbar vertebrae RA (f2); (g1)-(g2) 30F: concave and brown sciatic nerve Ras.

Παρατήρηση των αντανακλαστικών περιοχών του παγκρέατος και των επινεφριδίων
Παρατήρηση των αντανακλαστικών περιοχών του παγκρέατος και των επινεφριδίων
Παρατήρηση των αντανακλαστικών περιοχών του παγκρέατος και των επινεφριδίων
Παρατήρηση των αντανακλαστικών περιοχών του παγκρέατος και των επινεφριδίων

Παρατήρηση των αντανακλαστικών περιοχών του παγκρέατος και των επινεφριδίων στην πρό και μετά τη συνεδρία Ρεφλεξολογίας όπου φαίνεται η αλλαγή στο χρώμα και την ποιότητα του δέρματος στα αντίστοιχα αντανακλαστικά σημεία.

***

Determination of Efficacy of Reflexology in Managing Patients with Diabetic Νeuropathy: A Randomized Controlled Clinical Trial

Background.
The restricted usage of existing pharmacological methods which do not seem to provide the treatment of diabetic neuropathy may lead to exploring the efficacy of a complementary therapy. In this context, this paper was devoted to evaluate the efficacy of foot reflexology. This health science works on the hypothesis that the dysfunctional states of body parts could be identified by observing certain skin features and be rectified by stimulating certain specific areas mapped on feet.

Method.
Subjects (𝑁 = 58) with diagnosed diabetic neuropathy were randomly distributed into reflexology and control groups in which both group patients were treated with ongoing pharmacological drugs. Reflexology group patients were additionally treated holistically with the hypothesis that this therapy would bring homeostasis among body organ functions. This was a caregiver-based study with a follow-up period of 6 months.The outcome measures were pain reduction, glycemic control, nerve conductivity, and thermal and vibration sensitivities.The skin features leading to the detection of the abnormal functional states of body parts were also recorded 
and analyzed.

Results.
Reflexology group showed more improvements in all outcome measures than those of control subjects with statistical significance.

Conclusion.
This study exhibited the efficient utility of reflexology therapy integrated with conventional medicines in managing diabetic neuropathy.

Πηγή: Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Volume 2014