[Ρεφλεξολογία: Επίδραση στις φυσιολογικές ενδείξεις άγχους και ανάγκες καταστολής ασθενών με μηχανική υποστήριξη αναπνοής σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας]

Akin Korhan, Esra PhD; Khorshid, Leyla PhD; Uyar, Mehmet MD
Holistic Nursing Practice: January/February 2014 – Volume 28 – Issue 1

Περίληψη
Προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση της Ρεφλεξολογίας στις φυσιολογικές ενδείξεις άγχους και στο επίπεδο καταστολής ασθενών με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής* (μηχανικός αερισμός), πραγματοποιήθηκε μονά τυφλή, ελεγχόμενη, τυχαιοποιημένη δοκιμή με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου της Τουρκίας.

Οι ασθενείς ( n = 60 ), ηλικίας μεταξύ 18 και 70 ετών νοσηλεύτηκαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας και έλαβαν μηχανική υποστήριξη αναπνοής.
Οι συμμετέχοντες με τυχαία επιλογή τοποθετήθηκαν στην “ομάδα ελέγχου” ή στην “ομάδα παρέμβασης”.
Η τελευταία έλαβε 30 λεπτά θεραπεία Ρεφλεξολογίας στα πόδια, τα χέρια και τα αυτιά για 5 ημέρες.
Ζωτικές ενδείξεις λαμβάνονταν από τα άτομα, αμέσως πριν την παρέμβαση και στο 10ο, 20ο , και 30ο λεπτό της παρέμβασης . Για τη συλλογή των δεδομένων , χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα αξιολόγησης καταστολής “American Association of Critical-Care Nurses Sedation Assessment Scale”.
Τα άτομα στην ομάδα που δέχθηκε Ρεφλεξολογία (ομάδα παρέμβασης) είχαν σημαντικά χαμηλότερο καρδιακό ρυθμό, συστολική πίεση αίματος, διαστολική πίεση του αίματος και αναπνευστικό ρυθμό από τα άτομα της ομάδας ελέγχου.
Βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των μετρήσεων, εξ αιτίας της ταραχής, του άγχους, της διαταραχής ύπνου, και του αναπνευστήρα, των ασθενών που συμμετείχαν στην πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου, με βάση τις υποκλίμακες του “American Association of Critical-Care Nurses Sedation Assessment Scale”.
Η Ρεφλεξολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια αποτελεσματική μέθοδος μείωσης των φυσιολογικών συμπτωμάτων άγχους και του επιπέδου καταστολής σε ασθενείς που υποστηρίζονται με μηχανικό αερισμό. Νοσηλευτές που έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση μπορούν να συμπεριλάβουν τη Ρεφλεξολογία στα πρωτόκολλα φροντίδας για τη μείωση των συμπτωμάτων άγχους των ασθενών που λαμβάνουν μηχανική υποστήριξη αναπνοής.

(Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση της περίληψης της έρευνας)

Τι είναι ο Μηχανικός Αερισμός
*“Η έννοια του μηχανικού αερισμού αναφέρεται σε κάθε μέθοδο κατά την οποία χρησιμοποιείται κάποια μηχανική συσκευή προς ενίσχυση ή ολική αντικατάσταση του αερισμού του ασθενούς. Αυτό μπορεί να γίνει με την εφαρμογή είτε αρνητικής πίεσης γύρω από το θώρακα (μηχανικός αερισμός αρνητικής πίεσης) είτε θετικής πίεσης μέσα στους αεραγωγούς (μηχανικός αερισμός θετικής πίεσης) υποχρεώνοντας τους πνεύμονες να εκπτυχθούν. Ο μηχανικός αερισμός θετικής πίεσης είναι αυτός που κατά κανόνα χρησιμοποιείται σήμερα”.ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ -ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΘ- Π.Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣ

Μηχανικός Αερισμός
Μηχανική Υποστήριξη Αναπνοής
Μηχανική Υποστήριξη Αναπνοής
Μηχανική Υποστήριξη Αναπνοής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Reflexology: Its Effects on Physiological Anxiety Signs and Sedation Needs]
Akin Korhan, Esra PhD; Khorshid, Leyla PhD; Uyar, Mehmet MD

Abstract
To investigate whether reflexology has an effect on the physiological signs of anxiety and level of sedation in patients receiving mechanically ventilated support, a single blinded, randomized controlled design with repeated measures was used in the intensive care unit of a university hospital in Turkey.
Patients (n = 60) aged between 18 and 70 years and were hospitalized in the intensive care unit and receiving mechanically ventilated support.
Participants were randomized to a control group or an intervention group.
The latter received 30 minutes of reflexology therapy on their feet, hands, and ears for 5 days.
Subjects had vital signs taken immediately before the intervention and at the 10th, 20th, and 30th minutes of the intervention. In the collection of the data, “American Association of Critical-Care Nurses Sedation Assessment Scale” was used.
The reflexology therapy group had a significantly lower heart rate, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, and respiratory rate than the control group.
A statistically significant difference was found between the averages of the scores that the patients included in the experimental and control groups received from the agitation, anxiety, sleep, and patient-ventilator synchrony subscales of the American Association of Critical-Care Nurses Sedation Assessment Scale.
Reflexology can serve as an effective method of decreasing the physiological signs of anxiety and the required level of sedation in patients receiving mechanically ventilated support. Nurses who have appropriate training and certification may include reflexology in routine care to reduce the physiological signs of anxiety of patients receiving mechanical ventilation.

Πηγή: Holistic Nursing Practice: January/February 2014 – Volume 28 – Issue 1