Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ίδρυση του
Ινστιτούτου Μελέτης και Έρευνας της Ρεφλεξολογικής Αγωγής (imera).

Το Ινστι­τού­το δη­μιουρ­γή­θη­κε με στό­χο:

• τη με­λέ­τη της αγω­γής υγείας που εί­ναι γνω­στή ως ρε­φλε­ξο­λο­γία ή αντα­να­κλα­στι­κή ζω­νο­θε­ρα­πεία,
• τη συμ­βο­λή στην ανά­πτυ­ξη της έρευ­νας και της τεκ­μη­ρίω­σης σχε­τι­κά με τη ρε­φλε­ξο­λο­γία,
• την ανά­πτυ­ξη και διά­δο­ση βέλ­τι­στων πρα­κτι­κών στην εφαρ­μο­γή της.

Θεω­ρού­με ση­μα­ντι­κή την ευαι­σθη­το­ποίη­ση και την ε­νη­μέ­ρω­ση των πο­λι­τών και των ε­παγ­γελ­μα­τιών υ­γείας ό­λων των κλά­δων, για τις δυ­να­τό­τη­τες και τα ο­φέ­λη α­πό τη χρή­ση μη φαρ­μα­κο­λο­γι­κών συ­μπλη­ρω­μα­τι­κών αγω­γών ό­πως η ρε­φλε­ξο­λο­γία, στη δια­τή­ρη­ση και βελ­τίω­ση της ποιό­τη­τας ζωής και της ευε­ξίας, στην πρό­λη­ψη, προ­α­γω­γή και απο­κα­τά­στα­ση της υγείας, στην αντι­με­τώ­πι­ση του πό­νου κα­θώς και στη μείω­ση της υπερ­βο­λι­κής και αναί­τιας φαρ­μα­κο­λη­ψίας.

Βα­σι­κός ά­ξο­νας δρά­σεων του Ινστι­τού­του, εί­ναι η πα­ρο­χή πρό­σβα­σης σε ε­πι­στη­μο­νι­κά τεκ­μη­ριω­μέ­νη πλη­ρο­φό­ρη­ση σε ό­λους τους πο­λί­τες, σε ει­δι­κούς ε­πι­στή­μο­νες, σε φο­ρείς αρ­μό­διους για θέ­μα­τα υ­γείας. Εί­ναι πρω­ταρ­χι­κής ση­μα­σίας να μειω­θεί η ά­γνοια ή η σύγ­χυ­ση πε­ρί των δυ­να­το­τή­των της ρε­φλε­ξο­λο­γίας, να προ­στα­τευ­θούν οι πο­λί­τες α­πό την ε­σφαλ­μέ­νη ή/και ελ­λι­πή πλη­ρο­φό­ρη­ση και να ε­δραιω­θεί η ε­μπι­στο­σύ­νη στην α­σφά­λεια και την α­ξιο­πι­στία της με­θό­δου.

Κύ­ριο μέ­λη­μα του Ινστι­τού­του α­πο­τε­λεί ο σχε­δια­σμός και η υ­λο­ποίη­ση προ­γραμ­μά­των και δρά­σεων στή­ρι­ξης, υ­πο­στή­ρι­ξης και διαρ­κούς ε­νη­μέ­ρω­σης των α­σκού­ντων τη Ρε­φλε­ξο­λο­γία.

Πα­ράλ­λη­λα, θεω­ρού­με α­να­γκαία την α­νά­πτυ­ξη, προώ­θη­ση και ε­φαρ­μο­γή κοι­νω­φε­λών υ­πη­ρε­σιών και α­νά­λη­ψη πρω­το­βου­λιών και δρά­σεων κοι­νω­νι­κής αλ­λη­λεγ­γύης, στο πλαί­σιο του γνω­στι­κού α­ντι­κει­μέ­νου του Ινστι­τού­του.

Η συ­νερ­γα­σία με φο­ρείς, σω­μα­τεία, ε­ρευ­νη­τι­κά κέ­ντρα και ι­δρύ­μα­τα α­κα­δη­μαϊκά και μη, ε­πι­στή­μο­νες, ει­δι­κούς, α­σκού­ντες τις ΣΕθ, της Ελλά­δας και του διε­θνούς χώ­ρου, α­πο­τε­λεί προ­τε­ραιό­τη­τα για την εκ­πλή­ρω­ση των στό­χων του Ινστι­τού­του.

imera-prosklisi