Η Αποτελεσματικότητα της μάλαξης χεριών- ποδιών στον μετεγχειρητικό πόνο σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Τυχαιοποιημένη Κλινική Δοκιμή.

Simranjeet Kaur1, Daisy Josephine Lobo2, Latha T 2
1. Sri Guru Ram Das College of Nursing Vallah, Mehta Road, Amritsar Punjab, India
2.
Manipal College of Nursing, Manipal University, Karnataka, India

Περίληψη: Η μελέτη διεξήχθη για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της μάλαξης χεριών-ποδιών στον μετεγχειρητικό πόνο σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση ανοιχτής καρδιάς.
Η μελέτη σχεδιάστηκε ως Tυχαιοποιημένη Kλινική Δοκιμή ( Randomized Control Trial) και έλαβε χώρα στην καρδιοθωρακική μονάδα του Kasturba Hospital.

Επιλέχθηκαν 30 ασθενείς με βάση τα κριτήρια δειγματοληψίας και τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες. Την πειραματική ομάδα (n=15) και την ομάδα ελέγχου (n=15).
Ο προεγχειρητικός πόνος μετρήθηκε και για τις δύο ομάδες με χρήση της Αριθμητικής Κλίμακας Πόνου ( Numerical Pain scale) και Λίστας Ελέγχου Παρατήρησης (Observational checklist) για συμπεριφορική αντίδραση στον πόνο.

Στη μετεγχειρητική περίοδο, η πειραματική ομάδα δέχτηκε μάλαξη χεριών – ποδιών για 20 λεπτά μαζί με την συνήθη αγωγή. Η ομάδα ελέγχου έλαβε μόνο την συνήθη αγωγή.

Σημειώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα επίπεδα πόνου μεταξύ της πειραματικής και της ομάδας ελέγχου, με βάση την Αριθμητική Κλίμακα Πόνου (p = 0,02) καθώς τη Λίστα Ελέγχου Παρατήρησης για την συμπεριφορική αντίδραση στον πόνο (p <0.01).

Ως εκ τούτου, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η μάλαξη χεριών-ποδιών ήταν αποτελεσματική στη μείωση του μετεγχειρητικού πόνου σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση ανοιχτής καρδιάς.

Pre - Post Operative Pain Scores
Pre and Post-Operative Pain Scores
Table 1: Mean and standard deviation of subjects based on pain scores M: Morning, E: Evening
Πηγή:
Annual Worldwide Nursing Conference (WNC 2013) [ Ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο Νοσηλευτικής 2013]
Copyright © GSTF 2013
ISSN: 2315-4330, doi: 10.5176/2315-4330_WNC13.12

Effectiveness of Hand-Foot massage on the post operative pain among Open Heart Surgery Patients: A Randomised Control Trial

Simranjeet Kaur1, Daisy Josephine Lobo2, Latha T 2
1. Sri Guru Ram Das College of Nursing Vallah, Mehta Road, Amritsar Punjab, India
2.
Manipal College of Nursing, Manipal University, Karnataka, India

Abstract—The study was conducted to assess the effectiveness of hand-foot massage on post operative pain among open heart surgery patients. The study design was a Randomized Control Trial and was performed in the Cardio-thoracic unit, Kasturba Hospital, Manipal. 30 patients were selected based on sampling criteria and were randomly allocated to the experimental (n=15) and control group (n=15).

Preoperative pain was measured for both the groups using Numerical Pain scale and Observational checklist for behavioral response to pain. In the post operative period, 20 minutes of Hand-foot massage was given to the experimental group along with the routine care and the control group received only the routine care.

Statistically significant difference was found based on numerical pain scale (p=0.02) and observational checklist for behavioral response to pain (p<0.01) in the level of pain between the experimental and control group. Hence, it was concluded that hand-foot massage was effective in reducing post operative pain in open heart surgery patients.