Η αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας στη βελτίωση των περιεγχειρητικών συμπτωμάτων με επίκεντρο τον ασθενή.
Συγκριτική μελέτη αποτελεσματικότητας.

[ Effectiveness of reflexology in improving perioperative patient centered outcomes: a comparative effectiveness study ]

S Attias*, E Schiff
From International Research Congress on Integrative Medicine and Health 2012
Portland, Oregon, USA. 15-18 May 2012

Σκοπός
Περιεγχειρητικά συμπτώματα όπως ο πόνος και το άγχος είναι κοινά, παρά τα συνήθη πρότυπα φροντίδας. Τέτοια συμπτώματα σχετίζονται με αρνητική χειρουργική εμπειρία και επιπλέον, συσχετίζονται με αυξημένη περιεγχειρητική νοσηρότητα.
Οι στόχοι αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσον η ρεφλεξολογία ως συμπληρωματική της βασικής ιατρικής φροντίδας, βελτιώνει τα συμπτώματα αυτά. Επιπλέον, θα αξιολογήσει κατά πόσον τα αποτελέσματα συσχετίζονται με τις προσδοκίες από τις Συμπληρωματικές Εναλλακτικές Θεραπείες (ΣΕΘ)

Μέθοδοι
Πραγματοποιήσαμε μια ρεαλιστική δοκιμή σε 234 ενήλικες ασθενείς που υποβάλλονται σε διάφορες κοιλιακές χειρουργικές επεμβάσεις.
89 ασθενείς δέχτηκαν τη συνήθη ιατρική φροντίδα, και 145 ασθενείς δέχτηκαν ρεφλεξολογία πέρα από τη συνήθη ιατρική φροντίδα, ανάλογα με τις προτιμήσεις του ασθενούς και τη διαθεσιμότητα του επαγγελματία. Μετρήσεις με την  Οπτική Αναλογική Κλίμακα για το άγχος, τον πόνο και την ευεξία συλλέχθηκαν πριν και μετά τη θεραπεία.

Αποτελέσματα
Υπήρξε σημαντική μείωση των τιμών της Οπτικής Αναλογικής Κλίμακας (VAS) για όλες τις εκβάσεις της ομάδας ρεφλεξολογίας: Οι τιμές
για το άγχος μειώθηκαν 5,2 – 2,2 (n = 145, p <0.0001)
– για τον πόνο μειώθηκαν 5,3 έως 2,9 (n=79, p <0,0001) και
– για την ευεξία βελτιώθηκε 5,2 έως 6,7 (n = 69, p <0,0001).

Η βελτίωση των συμπτωμάτων ήταν σημαντικά καλύτερη στην ομάδα που δέχτηκε ρεφλεξολογία σε σύγκριση με την ομάδα που δέχτηκε το σύνηθες πρότυπο φροντίδας, για όλες τις παραμέτρους (p> 0.0001).

Στην υποομάδα των ασθενών που βιώνουν από μέτρια έως σοβαρά τα συμπτώματα, η βελτίωση ήταν ακόμη πιο σημαντική:
– για το άγχος οι τιμές μειώθηκαν 7,1 – 2,7 (n = 94, p <0,0001)
– για τον πόνο μειώθηκαν 7,2 έως 4 (n = 55, p <0,0001) και
– για την ευεξία βελτιώθηκαν 3,7 έως 6,4 (n = 47, p <0,0001).

Δεν βρήκαμε καμία συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων και των προσδοκιών των ασθενών όσον αφορά τη ρεφλεξολογία.

Συμπέρασμα
Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η θεραπεία ρεφλεξολογίας βελτίωσε σημαντικά συμπτώματα κοινά σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Effectiveness of reflexology in improving perioperative patient centered outcomes: a comparative effectiveness study

S Attias*, E Schiff
From International Research Congress on Integrative Medicine and Health 2012
Portland, Oregon, USA. 15-18 May 2012

Purpose
Perioperative symptoms such as pain and anxiety are common in spite of standard of care. Such symptoms are associated with a negative surgery experience, and moreover, are correlated with increased perioperative morbidity. The aims of this study were to evaluate whether reflexology as an add-on to standard of care improves these symptoms. In addition, we assessed whether outcomes are correlated with expectations from CAM.

Methods
We conducted a pragmatic trial of 234 adult patients undergoing various abdominal operations. 89 patients received standard medical care, and 145 patients received reflexology on top of standard medical care, according to patient preference and practitioner availability. Numeric VAS scores for anxiety, pain, and well-being were collected pre and post treatment.

Results
There was a significant reduction of VAS scores for all outcomes in the reflexology group: – – αnxiety scores were reduced from 5.2 to 2.2 (n=145, p<0.0001)
– pain from 5.3 to 2.9 (n=79, p<0.0001) and
– well being improved from 5.2 to 6.7 (n=69, p<0.0001).

Symptomatic improvement was significantly better in the reflexology group as compared to the standard of care group for all parameters (p>0.0001).

In the subgroup of patients experiencing moderate to severe symptoms, improvement was even more prominent:
– anxiety scores were reduced from 7.1 to 2.7 (n=94, p<0.0001)
– pain from 7.2 to 4 (n=55, p<0.0001) and
– well being improved from 3.7 to 6.4 (n=47, p<0.0001).

We did not find a correlation between outcomes and patients’ expectations regarding reflexology.

Conclusion
Our results demonstrate that reflexology therapy significantly improved common symptoms in patients undergoing surgical interventions.

Πηγή: BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12(Suppl 1):P94
doi:10.1186/1472-6882-12-S1-P94