Μη επεμβατικός χαρακτηρισμός των Ρεφλεξολογικών Περιοχών των πελμάτων με χρήση Swept Source-Optical Coherence Tomography σε ασθενείς με Οσφυαλγία.

Krishna Dalal,1 D. Elanchezhiyan,1 Raunak Das,2 Devjyoti Dalal,Ravindra Mohan Pandey,3 Subhamoy Chatterjee,4 Ashish Datt Upadhyay,V. Bharathi Maran,1 and
Jyotirmoy Chatterjee3
1 Department of Biophysics, All India Institute ofMedical Sciences, AnsariNagar,NewDelhi 110 029, India
2 School of Medical Science and Technology, Indian Institute of Technology, Kharagpur,West Bengal 721 302, India
3Department of Biostatistics, All India Institute of Medical Sciences, Ansari Nagar, New Delhi 110 029, India
4 Indian Institute of Astrophysics, Bangalore, India

Στόχος:
Όταν διερευνάται η επιστημονική βάση των τεχνικών ρεφλεξολογίας, είναι σημαντική η διασαφήνιση των επιφανειακών και υποδόριων χαρακτηριστικών των Ρεφλεξολογικών Περιοχών (RΑs).

Σε αυτή τη μελέτη, τα υποδόρια χαρακτηριστικά των Ρεφλεξολογικών Περιοχών (RAs) που σχετίζονται με τους οσφυϊκούς σπονδύλους αξιολογήθηκαν με χρήση Swept Source-Optical Coherence Tomography (SS-OCT) (Οπτική Συνεκτική Τομογραφία) σε άτομα με και χωρίς οσφυαλγία (LBP).

Μέθοδοι:
Εθελοντές χωρίς Οσφυαλγία [ n = 6 (Άντρες:Γυναίκες = 1: 1)] και εθελοντές με Οσφυαλγία [ n = 15 (Άντρες:Γυναίκες = 2: 3)] εξετάσθηκαν κλινικά όσον αφορά το χρώμα του δέρματος (οπτική αντίληψη), την τοπική ευαισθησία ( οπτική αναλογική κλίμακα) και τις δομικές καθώς και οπτικές ιδιότητες σύμφωνα με την SS-OCT.

Από κάθε υποκείμενο, καταγράφηκαν 6 οπτικά τομογραφήματα από ισαπέχοντα εγκάρσια επίπεδα κατά μήκος του διαμήκους άξονα των Ρεφλεξολογικών Περιοχών (RA), και από κάθε τομογράφημα, 25 διαφορετικές χωρικές θέσεις επιλέχθηκαν για την εγγραφή των γνωρισμάτων των οπτικών απεικονίσεων. Οι απεικονίσεις αναλύθηκαν σε σχέση με την κατανομή της οπτικής έντασης και το πάχος των διαφόρων στοιβάδων του δέρματος, με χρήση AxioVision Rel.4.8.2 software.

Οι SS-OCT απεικονίσεις θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε 4 βαθμίδες παθολογίας (δηλαδή, 0, 1, 2, και 3) σύμφωνα με την διακριτότητα στις ορατές στοιβάδες του δέρματος.

Αποτελέσματα:
Στις απεικονίσεις SS-OCT εντοπίστηκαν 3 συγκεκριμένες βαθμίδες ανωμαλιών, λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή απώλεια της διακριτότητα και την αύξηση της φωτεινότητας των στοιβάδων του δέρματος. Σχεδόν 90,05% των ατόμων ήταν μικτού τύπου με υπεροχή σε κάποιες βαθμίδες.

Συμπέρασμα:
Οι Οπτικές Συνεκτικές Τομογραφίες (SS-OCT) του δέρματος κατέδειξαν σαφή σύνδεση των επιφανειακών δερματικών χαρακτηριστικών σε υγιείς και πάσχουσες Ρεφλεξολογικές Περιοχές με την κλινική κατάσταση των οσφυϊκών σπονδύλων.

Table 1:Optical and SS-OCT images of lumbar reflexology areas and corresponding pain history
Table 1:Οπτικές και Τομογραφικές απεικονίσεις της οσφυικής Ρεφλεξολογικής Περιοχής
Figure 1: The medial view of lumbar vertebrae Reflexology Area
Figure 1: Η έσω όψη της Ρεφλεξολογικής Περιοχής των Οσφυϊκών Σπονδύλων

Figure 4: The skin SS-OCT images of lumbar reflexology areas under different pathological conditions
Figure 4: Απεικονίσεις του δέρματος στην Ρεφλεξολογική Περιοχή Οσφύος, με διάφορες παθολογικές καταστάσεις.

Copyright © 2013 Krishna Dalal et al.This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2013, Article ID 983769, 11 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/983769