Είναι η Ρεφλεξολογία τεχνική διαδερμικής νευροδιέγερσης και κατά συνέπεια, νευροτροποποίησης;

Νευροφυσιολογική παρακολούθηση στην αντιμετώπιση του πόνου

Fernández-González F, Seijo F, Valles C, Fernández-Alonso R.
Servicio de Neurofisiología Clínica, Hospital Central de Asturias, Oviedo, España.

Περίληψη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η έννοια της διασυναπτικής απώλειας της αισθητικής συνιστώσας δευτερογενούς βλάβης αποτελεί τη βάση των θεραπευτικών κριτηρίων της λειτουργικής νευροχειρουργικής.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο πόνος λόγω απώλειας της αισθητικής συνιστώσας απαιτεί κλινικές νευροφυσιολογικές τεχνικές για χαρακτηρισμό, και κατά περίπτωση, για εντόπιση του επιπέδου της βλάβης και της έκτοπης εστίας ή των εκτόπων εστιών που προκαλούν το σύνδρομο πόνου.
Ωστόσο, η παρακολούθηση θεραπευτικών παρεμβάσεων στην κλινική πόνου αποτελεί μια διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη, και υποχρεώνει τον κλινικό νευροφυσιολόγο να κατέχει το φάσμα των τεχνικών που σχετίζονται με αυτή την ειδικότητα, προκειμένου να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις πιο κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους, όπως απαιτείται από κάθε κατάσταση ή/και περίπτωση.
Η χρήση τεχνικών όπως οι μικροκαταγραφές μοναδιαίας ή πολύ-μοναδιαίας δραστηριότητας των νεύρων ή των πυρήνων, τα ενδοεγκεφαλικά προκλητά δυναμικά, τα αλγαισθητικά προκλητά δυναμικά, η ρεφλεξολογία, η πολυυπνογραφία και η τοπογραφία, μαζί με τεχνικές όπως η διαδερμική αντικειμενική εντόπιση εν των βάθει νεύρων, επιτρέπει ποσοτική αξιολόγηση προεγχειρητικά, ενδοχειρουργικά και μετεγχειρητικά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ανάπτυξη της νευροτροποποίησης1, και συγκεκριμένα της οξείας ή της μακροπρόθεσμης νευροδιέγερσης2 με τη χρήση διαδερμικών τεχνικών, παρέχει μια αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή στο πεδίο της κλινικής νευροφυσιολογίας.

Revista de neurologia, 2000 Mar 16-31;30(6):567-76.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10863731

1: [Η νευροτροποποίηση αποτελεί νευροφυσιολογική διεργασία κατά την οποία η διέγερση / ενεργοποίηση μίας νευρικής οδού τροποποιεί / διαμορφώνει τη λειτουργία άλλου νευρωνικού κυκλώματος μέσω νευροσυναπτικών αλληλεπιδράσεων. Αποτέλεσμα των τροποποιήσεων αυτών είναι η λειτουργική αναπροσαρμογή των εμπλεκόμενων στη δυσλειτουργία νευρωνικών αντανακλαστικών τόξων, η επαναρρύθμιση/εξισορρόπηση του κεντρικού ελέγχου… ]

2: […H κεντρική νευροδιέγερση επιτυγχάνεται με συνεχή, χαμηλής έντασης ηλεκτροδιέγερση των ιερών νωτιαίων νεύρων (κυρίως του Ι3 και δευτερευόντως των Ι2, Ι4), μέσω της οποίας επάγεται η αύξηση της αγωγιμότητας των σωματικών προσαγωγών νευραξόνων, που ακολουθείται από κεντρική διαμόρφωση / τροποποίηση του ερεθίσματος με τελικό αποτέλεσμα την εναρμόνιση των νευρωνικών κυκλωμάτων…]
Σπυρόπουλος Α.Ε., Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, «O ρόλος της νευροδιέγερσης στην αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος»

Λέξεις-κλειδιά: Ρεφλεξολογία, νευροτροποποίηση, νευροδιέγερση, πόνος, διαδερμική τεχνική