Η επίδραση της Ρεφλεξολογίας σε οξύ πόνο βρεφών. Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

[The Effect of Foot Reflexology on Acute Pain in Infants: A Randomized Controlled Trial]
Tuba Koc., RN, MSc, Research Assistant, • Duygu Gozen, RN, PhD, Msc, Αssociate Professor

Σκοπός: H μελέτη είναι μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή για την αξιολόγηση της επίδρασης της ρεφλεξολογίας που εφαρμόστηκε σε βρέφη, για οξύ πόνο που μπορεί να προκύψει μετά τη χορήγηση εμβολίου

Μέθοδοι: Το δείγμα αποτελούνταν από βρέφη 1-12 μηνών εγγεγραμμένα σε ένα οικογενειακό κέντρο υγείας στην Κωνσταντινούπολη. Στην ομάδα δείγματος συμπεριλήφθηκαν 60 βρέφη που πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης.

30 βρέφη αποτέλεσαν την ομάδα ρεφλεξολογίας και τα άλλα 30 την ομάδα ελέγχου. Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια για τον προσδιορισμό των περιγραφικών χαρακτηριστικών των ζευγών βρέφους-μητέρας καθώς και η Κλίμακα Αξιολόγησης Πόνου FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability)

[Κλίμακα αξιολόγησης πόνου σε βρέφη, που χρησιμοποιεί τις εκφράσεις του προσώπου, την κίνηση των ποδιών, τη δραστηριότητα, το κλάμα και την παρηγοριά ως παραμέτρους για την αξιολόγηση του πόνου].

Τα βρέφη στην ομάδα ρεφλεξολογίας δέχτηκαν αγωγή ρεφλεξολογίας για 20-30 λεπτά πρίν τον εμβολιασμό, ανάλογα με το φυσικό μέγεθος του ποδιού. Πόνος, καρδιακός ρυθμός, επίπεδα κορεσμού οξυγόνου και περίοδος κλάματος αξιολογήθηκαν πρίν και μετά τον εμβολιασμό τόσο στην ομάδα ρεφλεξολογίας όσο και στην ομάδα ελέγχου.

Αποτελέσματα: Στην κλίμακα FLACC οι τιμές πόνου ήταν στατιστικά παρόμοιες μεταξύ των ομάδων.
Μετά την εφαρμογή ρεφλεξολογίας, πρίν τον εμβολιασμό, στα βρέφη της ομάδας ρεφλεξολογίας διαπιστώθηκε πως οι τιμές πόνου μειώθηκαν 0,50 ± 1,14.
Κατά την εξέταση που πραγματοποιήθηκε μετά τον εμβολιασμό οι τιμές πόνου στην κλίμακα FLACC ήταν 5,47 ± 2,11 για την ομάδα ρεφλεξολογίας και 9,63 ± 0,85 στην ομάδα ελέγχου.

Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε μεταξύ των μέσων τιμών πόνου της κλίμακας FLACC στα βρέφη των ομάδων ρεφλεξολογίας και ελέγχου (p = 0,000).
Τα βρέφη της ομάδας ρεφλεξολογίας είχαν χαμηλότερα ποσοστά σε καρδιακούς παλμούς, υψηλότερα ποσοστά κορεσμού οξυγόνου και μικρότερες περιόδους στο κλάμα από τα βρέφη της ομάδας ελέγχου (
p <0,001).

Συνδέοντας τα αποτελέσματα με δράσεις: Η ρεφλεξολογία πρίν τον εμβολιασμό, μείωσε τα επίπεσα πόνου που βιώνουν τα βρέφη μετά τον εμβολιασμό. Μελλοντικές έρευνες απαιτούνται για να διερευνηθούν διαφορετικές παρεμβατικές τεχνικές.

Ιστορικό Πλαίσιο:
Ο πόνος είναι μια εμπειρία που επηρεάζει αρνητικά τους ανθρώπους όλων των ηλικιακών ομάδων και συμπεριλαμβάνει τις φυσικές ψυχικές και κοινωνικές επιπτώσεις του πόνου. Οι προηγούμενες εμπειρίες πόνου στα βρέφη επηρεάζουν την αντίληψή τους για τον πόνο.

Οι φυσιολογικοί δείκτες πόνου σε βρέφη περιλαμβάνουν αύξηση του καρδιακού ρυθμού, της πίεσης του αίματος, τον ρυθμό της αναπνοής και μείωση των επιπέδων οξυγόνου. Συμπεριφορικοί δείκτες πόνου που παρατηρούνται στα βρέφη είναι το κλάμα, αλλαγές στις κινήσεις του σώματος και τις εκφράσεις του προσώπου.

Επειδή τα βρέφη δεν μπορούν να εκφράσουν προφορικά τα συναισθήματά τους σχετικά με τον πόνο που νιώθουν, είναι σημαντικό για τους νοσηλευτές να αξιολογούν τη συμπεριφορά των βρεφών μέσω αντικειμενικών δεδομένων, ώστε να αξιολογηθεί αποτελεσματικά ο πόνος. Όταν ο πόνος ενός βρέφους αξιολογείται σωστά, μπορεί να ανακουφιστεί με τη χρήση εξατομικευμένων φαρμακολογικών και μη φαρμακολογικών μεθόδων.

Η πεποίθηση ότι τα νεογέννητα δεν αισθάνονται πόνο άλλαξε ως αποτέλεσμα των μελετών που έγιναν στη δεκαετία του 1980 και η έρευνα υποστηρίζει ότι τα νεογνά αισθάνονται πόνο. Από τότε, έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες σχετικά με τη διάγνωση τη θεραπεία και τη διαχείριση του πόνου σε βρέφη.

Επιπρόσθετα στην ιατρική θεραπεία, η χρήση των Συμπληρωματικών Εναλλακτικών Θεραπειών για την αντιμετώπιση του πόνου έχει αυξηθεί (Khorshid & Yapucu, 2005). Η Ρεφλεξολογία είναι μια από τις Συμπληρωματικές Εναλλακτικές Θεραπείες. Είναι μια αξιόπιστη, μη επεμβατική αγωγή. Προκαλεί απελευθέρωση ενδορφινών και εγκεφαλινών με τη διέγερση της υπόφυσης μέσω των πιέσεων και των μαλάξεων στα αντανακλαστικά σημεια στα χέρια και τα πόδια. Επιλύει προβλήματα σε όργανα και περιοχές του σώματος, μειώνει τον πόνο και ανακουφίζει από τη δυσφορία. (Wang,Tsai, Lee, Chang & Yang, 2008; Wilhelm, 2009).

Πηγή: Worldviews on Evidence-Based Nursing, Volume 12, Issue 5, pages 289–296, October 2015

Λέξεις κλειδιά: Ρεφλεξολογία, οξύς πόνος, βρέφη, εμβολισμός,