Η επίδραση της Ρεφλεξολογίας στη σπαστικότητα και τη λειτουργικότητα παιδιών με εγκεφαλική παράλυση που έλαβαν φυσιοθεραπεία: Τυχαιοποιημένη δοκιμή τριών ομάδων.

The effect of reflexology upon spasticity and function among children with cerebral palsy who received physiotherapy: Three group randomised trial

Filiz Özkan, Handan Zincir, Department of Community Health Nursing, Erciyes University Faculty of Health Sciences, Kayseri, Turkey

(find the english abstract at the end of the article)

Σκοπός: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ρεφλεξολογίας στη σπαστικότητα και τη λειτουργικότητα παιδιών με εγκεφαλική παράλυση που έλαβαν φυσιοθεραπεία.

Μέθοδοι: Μια τυχαιοποιημένη δοκιμή τριών ομάδων, με τυφλό αξιολογητή.  Η τυχαιοποίηση έγινε με σφραγισμένους και αδιαφανείς φακέλους.
45 παιδιά με εγκεφαλική παράλυση που εκπαιδεύτηκαν σε Κέντρο Ειδικής Αγωγής και Αποκατάστασης εντάχθηκαν σε ομάδα ρεφλεξολογίας, ομάδα εικονικής παρέμβασης και ομάδα ελέγχου. Οι ομάδες ρεφλεξολογίας και εικονικής παρέμβασης έλαβαν 24 συνεδρίες ρεφλεξολογίας, διάρκειας 20 λεπτών η κάθε μία, δύο φορές την εβδομάδα. Στην ομάδα ελέγχου, δεν έγινε καμία παρέμβαση.
Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των συμμετεχόντων πρίν και μετά την υλοποίηση. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση Gross Motor Function Measure, Modified Ashworth Scale (MAS)*, Modified Tardieu Scale*, Pediatric Functional Independence Scale, Pediatric Quality of Life Scale (PedsQL) και δημογραφικών δεδομένων.

Αποτελέσματα: Συνολικά 45 παιδιά ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Οι ομάδες ήταν ομοιογενείς κατά την έναρξη.
Στην κλίμακα MAS οι τιμές για τον δεξί γαστροκνήμιο μυ καθώς και τον δεξί και αριστερό πελματιαίο μυ, η διαφορά μεταξύ των ομάδων ήταν σημαντική (p <0,05). Επίσης υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των τιμών του δεξιού και αριστερού ποδιού στην κλίμακα Tardieu.
Οι δείκτες V1, V3 για τον δεξί γαστροκνήμιο μυ και V1,V3 για τον πελματιαίο μυ είχαν τιμές p < 0.001
Οι δείκτες V1 για τον αριστερό γαστροκνήμιο μυ και V1, V3 για τον πελματιαίο είχαν τιμές p < 0.001

Οι συνολικές βαθμολογίες για την κλίμακα Gross Motor Function Measure, τη θέση καθίσματος, την κλίμακα Pediatric Functional Independence Scale, και τις υποκλίμακες αυτοεξυπηρέτησης και επικοινωνίας ήταν p <0,05.
Στην κλίμακα PedsQL δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων (p> 0.05).

Συμπεράσματα: Η Ρεφλεξολογία με φυσιοθεραπεία μείωσε τη σπαστικότητα στα πόδια, βελτίωσε τις μικρές κινητικές λειτουργίες και μείωσε την εξάρτηση, όμως δεν σημειώθηκε αλλαγή της ποιότητας ζωής.

Λέξεις-κλειδιά: παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, σπαστικότητα, λειτουργικότητα, ρεφλεξολογία, παιδιατρική ποιότητα ζωής, Gross Motor Function Measure, Modified Ashworth Scale (MAS), Modified Tardieu Scale, Pediatric Functional Independence Scale, Pediatric Quality of Life Scale,

Πηγή: Applied Nursing Research, Available online 27 May 2017


Πηγή των παρακάτω στοιχείων για τις κλίμακες αξιολόγησης σπαστικότητας καθώς και των πινάκων: 

Τζανιδάκη Μαρία, Μέθοδοι αξιολόγησης σπαστικού άνω άκρου σε παιδιά. Ανασκόπηση, Θεσσαλονίκη 2008, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης,

* «Οι κλίμακες Ashworth μετράνε την αντίσταση στην παθητική κίνηση μιας άρθρωσης στο υπάρχον εύρος κίνησης χωρίς προσδιορισμό της ταχύτητας.

Ο Tardieu και οι συνεργάτες του, το 1954, εισήγαγαν την αντίληψη της “σπαστικής αντίδρασης” σαν μια μυική αντίδραση που παράγεται από την παθητική διάταση ενός τμήματος του άκρου και εξαρτάται από την ταχύτητα/επιτύχυνση της παθητικής διάτασης. Τα παραγόμενα συμπεράσματα ήταν η Tardieu Scale με την οποία η σπαστικότητα αξιολογείται κλινικά με την παθητική κίνηση της άρθρωσης σε τρείς συγκεκριμένες ταχύτητες (V1, V2, V3).

Στην πορεία αναπτύχθηκε η Τροποποιημένη Κλίμακα MTS η οποία ορίζει μόνο τη στιγμή του “μαγκώματος” το οποίο εμφανίζεται στο εύρος κίνησης μιας συγκεκριμένης αρθρικής γωνίας, σε μια γρήγορη παθητική διάταση.»

Πίνακας 1 - Ashworth ScaleΠίνακας 2 - Modified Ashworth ScaleΠίνακας 3 - MAS - Peacock ScaleΠίνακας 4 - Tardieu ScaleΠίνακας Ταχυτήτων των Μετρήσεων

The effect of reflexology upon spasticity and function among children with cerebral palsy who received physiotherapy: Three group randomised trial

Purpose: To assess the effectiveness of reflexology method upon spasticity and function among children with cerebral palsy who received physiotherapy.

Methods: A three group, randomised trial with blinded evaluator. Randomization was made sealed and opaque envelopes. 45 children with cerebral palsy who were trained at a Special Education and Rehabilitation Centre. In the reflexology and placebo group; a 20 min reflexology was performed twice a week in a total 24 sessions. In the control group; no intervention was done. Before and after the implementation; measurements of the participants were obtained. The data were collected using Gross Motor Function Measure, Modified Ashworth Scale (MAS), Modified Tardieu Scale, Pediatric Functional Independence Scale, Pediatric Quality of Life Scale (PedsQL) and demographic data.

Results: A total of 45 children completed the study. The groups were homogeneous at baseline. Between right MAS Gastrocnemius muscle was a difference and right and left Soleus muscles was significant among the groups (p < 0.05). Also there was significant difference in between right and left Tardieu value in the legs; right M. Gastrocnemius V1,V3 and M. Soleus V1, V3 values; p < 0.001 and left Gastrocnemius V1 and M. Soleus V1, V3 values; p < 0.001. In Gross Motor Function Measure total scores and sitting position; in Pediatric Functional Independence Scale total scores, self-care and communication subscales (p < 0.05). But in terms of PedsQL was no statistically significant difference among the groups (p > 0.05).

Conclusions: Reflexology with physiotherapy reduced spasticity in legs, improved gross motor functions, decreased dependency but led to no change in quality of life.

Keywords: Child with cerebral palsy, Spasticity, Reflexology, Pediatric quality of life, Gross Motor Function Measure, Modified Ashworth Scale (MAS), Modified Tardieu Scale, Pediatric Functional Independence Scale, Pediatric Quality of Life Scale,