Μπορεί η Ρεφλεξολογία να ανακουφίσει τον πόνο σε ασθενείς με Χρόνια Οσφυαλγία;

Σ. Ραπτοπούλου, Ε. Σταυροπούλου, Ε. Αργύρα, Α. Βαδαλούκα.
Α΄ Αναισθησιολογική Κλινική, Κέντρο Πόνου και Παρηγορητικής Φροντίδας, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Does Reflexology help in alleviating pain in patients with Chronic Low Back Pain (CLBP)?

(find the english abstract at the end of the article)

Ιστορικό-Σκοπός: Η ιατρική θεραπεία που χρησιμοποιείται για ασθενείς με Χρόνια Οσφυαλγία (CLBP) συνήθως δεν μπορεί να ελέγξει πλήρως τον πόνο και μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, κι έτσι οι ασθενείς επιλέγουν άλλες μεθόδους θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της συμπληρωματικής ιατρικής. Η Ρεφλεξολογία (R) είναι μια συμπληρωματική θεραπεία χωρίς παρενέργειες και μπορεί να βελτιώσει την αναλγησία επηρεάζοντας την αντίληψη του πόνου. Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας στο όφελος που μπορεί να προσφέρει η Ρεφλεξολογία σε ασθενείς με Χρόνια Οσφυαλγία (CLBP).

Μέθοδοι: Αυτή η αναδρομική μελέτη διεξήχθη σε μια ομάδα 28 ασθενών, 57-69 ετών, ASA I-II* με Χρόνια Οσφυαλγία (CLBP) οι οποίοι έλαβαν από το στόμα φαρμακοθεραπεία για περισσότερο από 6 εβδομάδες και η μέση (SD) βαθμολογία της σοβαρότητας του πόνου στην κλίμακα VAS ήταν 5 (0,70). Η R (Ρεφλεξολογία) διεξήχθη με δύο συνεδρίες 45 λεπτών την εβδομάδα για τέσσερις εβδομάδες. Καταγράψαμε την αλλαγή στην ένταση πόνου (VAS), στη λειτουργικότητα (ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης και στην εργασία) και στην ικανοποίηση από τη μέθοδο στο τέλος των συνεδριών.

Αποτελέσματα: Η μέση (SD) βαθμολογία στην κλίμακα VAS στο τέλος των συνεδριών παρουσίασε σημαντική μείωση σε 2,72 (0,89) [ρ <0,001]. Η συνολική λειτουργικότητα βελτιώθηκε > 60% σε 19 (82,6%) ασθενείς, 21 ασθενείς (91,3%) ανέκτησαν100% την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης και 14 (61%) επέστρεψαν στην εργασία τους. 19 (82,6%) ασθενείς ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τη μέθοδο, 3 (13%) ήταν αρκετά ικανοποιημένοι και 1 (4%) ήταν ελάχιστα ικανοποιημένος.

Συμπέρασμα: Η Ρεφλεξολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μια αποτελεσματική τεχνική για τη μείωση του πόνου των ατόμων με χρόνια οσφυαλγία και για να είναι ένα επιπλέον όπλο όταν άλλες ιατρικές θεραπείες λειτουργούν μετρίως.

Poster που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συμπόσιο ALGOS 2017, 25-28 Μαϊου 2017, Ρόδος, Ελλάδα.

Πηγή: Clinical Reflexology Centre

——

Does Reflexology help in alleviating pain in patients with Chronic Low Back Pain?

S. Raptopoulou, E. Stavropoulou, E. Argyra, A. Vadalouca
A’ Anesthesiology Department, Pain and Palliative Care Center, Aretaeion Hospital, National and Kapodistrian University of Athens.

Background-Aim: Medical treatment used for patients with chronic low back pain(CLBP) usually cannot completely control the pain and sometimes can cause side effects, and so, they would choose other methods of treatment, including complementary medicine. Reflexology(R) is a complementary therapy without side effects and can improve analgesia by impacting on pain perception. We are presenting our experience on the benefit that reflexology may offer in patients with CLBP.

Methods: This retrospective study was performed in a group of 28 patients, 57-69 years of age, ASA I-II with CLBP who were receiving oral pharmacotherapy for more than 6 week and the mean (SD) score of the severity of the pain (VAS)was 5(0.70). R was conducted as two 45-min sessions per week for four weeks. We recorded the change in pain intensity (VAS), in functionality(ability to self-handling and to go to work) and the satisfaction of the method at the end of the sessions.

Results: The mean (SD) VAS score at the end of the sessions showed a significant decrease to 2.72 (0.89)[p<0.001]. The overall functionality improved >60% in 19(82,6%) patients , 21 (91,3%) took a 100% capacity to self-handling and 14 (61%) returned to work. 19(82,6%)patients were very much, 3(13%) were enough and 1(4%) was little satisfied.

Conclusion: Reflexology could be used as an effective technique to reduce the pain of people with chronic low back pain and to be an extra weapon when other medical therapies work moderately.

Poster presented at the International Symposium ALGOS 2017, May 25-28, 2017, in Rhodes, Greece

*Αξιολόγηση κατά ASA της φυσικής κατάστασης

Το σύστημα ταξινόμησης της φυσικής κατάστασης της Αμερικανικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας δημιουργήθηκε το 1941, με σκοπό την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης ενός ασθενή πριν την επιλογή του είδους της αναισθησίας ή την διενέργεια της χειρουργικής επέμβασης.

Η περιγραφή της προεγχειρητικής φυσικής κατάστασης του ασθενή χρησιμοποιείται για να βελτιώσει την καταγραφή στοιχείων και την επικοινωνία μεταξύ των ιατρών και σαν ενιαίο σύστημα στατιστικής ανάλυσης. Η ταξινόμηση δεν έχει σκοπό την πρόβλεψη του διεγχειρητικού κινδύνου.

Η σύγχρονη ταξινόμηση αποτελείται από έξι κατηγορίες, όπως περιγράφονται παρακάτω:

Κατηγορία κατά ASA

Προεγχειρητική κατάσταση υγείας

Σχόλια / Παραδείγματα

I

Υγιής ασθενής

Χωρίς οργανικές, φυσιολογικές ή ψυχιατρικές διαταραχές.Εξαιρούνται οι πολύ μικρές και μεγάλες ηλικίες. Υγιείς με καλή ανοχή στην άσκηση

II

Ασθενείς με ήπια συστηματική νόσο

Χωρίς περιορισμό στη δραστηριότητα. Καλά ελεγχόμενη πάθηση ενός συστήματος του σώματος.Ελεγχόμενη υπέρταση ή διαβήτης χωρίς συστηματικές επιπλοκές, κάπνισμα χωρίς χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π), ήπια παχυσαρκία, εγκυμοσύνη

III

Ασθενείς με σοβαρή συστηματική νόσο

Υπάρχει περιορισμός στη δραστηριότητα. Ελεγχόμενη πάθηση περισσότερων του ενός συστημάτων ή ενός μείζονος συστήματος του σώματος.Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος θανάτου.Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (ΣΚΑ) ,σταθερή στηθάγχη, παλαιό καρδιακό επεισόδιο, μη ελεγχόμενη υπέρταση, νοσηρή παχυσαρκία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, βρογχικό άσθμα με περιοδικά συμπτώματα

IV

Ασθενείς με σοβαρή συστηματική νόσο που είναι διαρκής απειλή για τη ζωή

Υπάρχει τουλάχιστον μια σοβαρή νόσος που δεν ελέγχεται επαρκώς ή είναι σε τελικό στάδιο.Υπάρχει κίνδυνος θανάτου.Ασταθής στηθάγχη, συμπτωματική ΧΑΠ, συμπτωματική ΣΚΑ, ηπατονεφρική ανεπάρκεια

V

Ασθενείς που δεν αναμένεται να επιβιώσουν χωρίς την επέμβαση

Δεν αναμένεται να επιβιώσουν χωρίς χειρουργική επέμβαση περισσότερο από 24 ώρες.Υπάρχει άμεσος κίνδυνος θανάτου. Πολυοργανική ανεπάρκεια, σηπτικό σύνδρομο με αιμοδυναμική αστάθεια, υποθερμία, μη ελεγχόμενες διαταραχές πήξεως

VI

Ασθενής εγκεφαλικά νεκρός που πρόκειται να γίνει δότης οργάνων

Πίνακας 1: Αξιολόγηση κατά ASA της φυσικής κατάστασης

Πηγή: http://www.imop.gr