Αξιολόγηση της επίδρασης της Ρεφλεξολογίας στην ένταση του πόνου μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.

Evaluation of the effect of reflexology massage on pain severity after abdominal surgery.

(find the english abstract at the end of the article)

Ιστορικό:Ο πόνος που προκαλείται από τη χειρουργική επέμβαση είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των ασθενών. Ως εκ τούτου, η μείωση του πόνου μέσω της χρήσης μη επεμβατικών και απλών μεθόδων είναι μία από τις νοσηλευτικές προτεραιότητες. Αυτή η μελέτη στοχεύει στην αξιολόγηση της επίδρασης της ρεφλεξολογίας στην ένταση του πόνου στους ασθενείς μετά από χειρουργείο στην κοιλιά.

Μέθοδοι:Αυτή η κλινική δοκιμή διεξήχθη σε 90 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση της κοιλιακής χώρας, στο νοσοκομείο Imam Khomeini Hospital, στην Τεχεράνη, Ιράν, το 2016.

Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν χρησιμοποιώντας την τεχνική σκόπιμης δειγματοληψίας και στη συνέχεια καταχωρήθηκαν τυχαία σε 3 ομάδες των 30 ατόμων. 30λεπτη συνεδρία Ρεφλεξολογίας και απλή μάλαξη εφαρμόστηκε από τον ερευνητή στην πρώτη και στη δεύτερη ομάδα, μετά τη μεταφορά των ασθενών στην αίθουσα ανάνηψης. [σ.σ. Η απλή μάλαξη έγινε σε περιοχές του πέλματος άσχετες με τις αντανακλαστικές περιοχές της επέμβασης]

Ο πόνος μετρήθηκε αμέσως, 10 λεπτά και 24 ώρες μετά το την παρέμβαση (30 λεπτά μετά τον προ-έλεγχο) με χρήση της αναλογικής οπτικής κλίμακας (VAS). Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με την εφαρμογή SPSS 19 με χρήση μονόδρομων και επαναλαμβανόμενων μετρήσεων ANOVA και Chi-square test.

Αποτελέσματα:Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, 24 ώρες μετά την επέμβαση, η ομάδα ρεφλεξολογίας είχε χαμηλότερη μέση τιμή έντασης πόνου (1,9 ± 1,6), σε σύγκριση με την ομάδα της απλής μάλαξης (3,3 ± 1,64) και την ομάδα ελέγχου (3,8 ± 02), (P <0,001).
Η μείωση του πόνου ήταν σημαντική μεταξύ των ομάδων μόνο 10 λεπτά και 24 ώρες μετά την παρέμβαση (Ρ <0,001)

Συμπέρασμα:Όπως έδειξαν τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, η ρεφλεξολογία μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο στους ασθενείς μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά.
Δεδομένης της απλής και μη επεμβατικής φύσης αυτής της μεθόδου, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του πόνου στους ασθενείς, μαζί με άλλους τρόπους υγειονομικής περίθαλψης.

Λέξεις Κλειδιά:ρεφλεξολογία, χειρουργική επέμβαση κοιλιάς, μετεγχειρητικός πόνος, πόνος,

Πίνακας 1. Κλινικά και Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων
Πίνακας 1. Κλινικά και Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων
Πίνακας 2. Σύγκριση μέσης τιμής πόνου πριν και μετά την παρέμβαση
Πίνακας 2. Σύγκριση μέσης τιμής πόνου πριν και μετά την παρέμβαση
Διάγραμμα 1. Σύγκριση της τάσης μείωσης στις τρεις ομάδες σε διαφορετικούς χρόνους
Διάγραμμα 1. Σύγκριση της τάσης μείωσης στις τρεις ομάδες σε διαφορετικούς χρόνους

Evaluation of the effect of reflexology massage on pain severity after abdominal surgery.

Background:The pain caused by surgery is one of the major problems of the patients. Therefore, pain reduction through using noninvasive and simple methods is one of the nursing priorities. This study aimed to evaluate the effect of reflexology massage on pain intensity in the patients following the abdominal surgery.

Methods:This clinical trial was conducted on 90 patients undergoing abdominal surgery, referring to the Imam Khomeini Hospital in Tehran, Iran, in 2016.

The participants were selected using the purposive sampling technique, and then randomly divided into three groups of 30 cases. The a 30-minute session of reflexology and simple massage were applied by the researcher for the first and second groups, respectively, after transferring the patients to the ward and regaining full consciousness.

The pain was measured immediately, 10 min, and 24 h after the massage (30 min after the pre-test) using the visual analogue scale. The data analysis was performed in the SPSS version 19, using the one-way and repeated measures ANOVA as well as Chi-square test.

Results:According to the results of this study, 24 h after the intervention, the foot reflexology group had lower mean score of pain intensity (1.9±1.6), compared to the simple massage (3.3±1.64) and control groups (3.8±02) (P<0.001).
The decrease in the pain score was significant between the groups only 10 min and 24 h after the intervention (P<0.001)

Conclusion:As the findings of the present study indicated, the reflexology massage could alleviate the pain in the patients after abdominal surgery.
Given the simple and non-invasive nature of this method, it could be used to reduce the pain in the patients along with other healthcare measures.

Keywords:reflexology, abdominal surgery, post-operative pain, pain,