«Η πλημμελής παιδεία, η έλλειψις νοητικής ενασκήσεως και η έλλειψις εργασιακής απασχολήσεως ή η ύπαρξις υποτυπώδους τοιαύτης, αποτελούν ουσιώδεις προδιαθετικούς παράγοντας διά την νόσησιν εξ αυτής και διά την βαρυτέραν πορείαν της νόσου»

alzheimer-brain«Η εργασία και η παιδεία κινητοποιούν τα νευρωνικά δίκτυα όλου του εγκεφάλου ιδίως δε του μετωπιαίου λοβού, η συμβολή του οποίου είναι μεγίστη εις την διαμόρφωσιν, συν τοις άλλοις, της κριτικής ικανότητος του ατόμου, των ευπραξικών σχημάτων και της κοινωνικής συμπεριφοράς αυτού»

«Η νοητική άσκησις και η εν γένει εργασία συμβάλλει τα μέγιστα εις την ανάπτυξιν νέων νευρωνικών δικτύων και εις την δημιουργίαν νέων πολυπληθών συνάψεων ακόμη και εις την γεροντικήν ηλικίαν3. Παρά την σχετικήν επιβράδυνσιν της ροής της σκέψεως και ιδίως της λήψεως αποφάσεων εις το φυσιολογικόν γήρας, η ικανότης νοητικής αναβαθμίσεως διά της συνεχούς παιδείας και της εργασιακής ενασχολήσεως υφίσταται ακόμη και εις προκεχωρημένην ηλικίαν»

 Η επίδραση της εργασίας και της διαρκούς εκπαίδευσης (παιδεία) είναι πολυεπίπεδη. Δεν επηρεάζει μόνο την οικονομική, προσωπική, κοινωνική κατάσταση του ατόμου αλλά και την κατάσταση της υγείας του. Υπάρχει όμως και μια ακόμα παράμετρος.
Η νοητική μας κατάσταση όταν τα χρόνια περνούν, σχετίζεται άμεσα με τις δραστηριότητές μας. 
Με την Εργασία και την Παιδεία, όπως με σαφήνεια αναλύει ο Καθηγητής Νευρολογίας κ. Μπαλογιάννης στο άρθρο που ακολουθεί. 

Η συμβολή της εργασίας, υπό την νευρολογικήν έποψιν, εις την διατήρησιν των νοητικών δυνατοτήτων του ατόμου:Ειδική αναφορά εις την νόσον του Alzheimer

ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ*
*Καθηγητής Νευρολογίας, Διευθυντής Α΄ Νευρολογικής Κλινικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πηγή: Εγκέφαλος 2010, 47(4):159-169.
(http://www.encephalos.gr/full/47-4-02g.htm)

Περίληψις

Η εργασία αποτελεί σημαντικόν παράγοντα διά την διατήρησιν εις ικανοποιητικόν επίπεδον των νοητικών δυνατοτήτων του ατόμου.
Τόσον η εργασία, η αναφερομένη εις την επιτέλεσιν νοητικού έργου όσον και η παραγωγική τοιαύτη, η συνοδευομένη υπό σωματικής ή φυσικής ασκήσεως, παρέχουν πληθώραν πληροφοριών εις τον εγκέφαλον και συμβάλλουν εις την αύξησιν της συναπτογενέσεως, κινητοποιούσαι τας διεργασίας της νευρωνικής πλαστικότητος.
Η νευρωνική πλαστικότης εκφραζομένη κατά κύριον λόγον διά της αυξήσεως των δενδριτικών πεδίων των νευρώνων, της αυξήσεως των δενδριτικών ακανθών, της εντάξεως νέων νευρώνων εις ήδη υφιστάμενα νευρωνικά δίκτυα ή διά της δημιουργίας νέων νευρωνικών δικτύων, υπό το κράτος συνεχούς εισόδου επαναλαμβανομένων, εξειδικευμένων πληροφοριών, αποτελεί το υπόβαθρον της μαθήσεως και της αναπτύξεως υψηλών δεξιοτήτων και ικανών νοητικών ή φυσικών επιδόσεων.
Κατά το γήρας η νευρωνική πλαστικότης σταδιακώς κάμπτεται, διατηρουμένη εν τούτοις και εις την προβεβηκυίαν ηλικίαν, ενώ κατά την νόσον του Alzheimer αύτη υφίσταται δραματικήν κάμψιν, οφειλομένην εις παθολογικήν αλλοίωσιν των δενδριτικών ακανθών και εις αδυναμίαν προβολής νέων, συνδυαζομένην μετά σημαντικού βαθμού μιτοχονδριακών αλλοιώσεων.
Η εργασία κατά το γήρας και ιδίως κατά τα αρχικά στάδια της νόσου του Alzheimer, συμβάλλει εις την κινητοποίησιν του φλοιού των λοβών των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και εις την διατήρησιν νευρωνικών δικτύων, διαλοβιακής επικοινωνίας, διά των οποίων διατηρείται η καθ’ ημέραν λειτουργικότης του ατόμου, επιβραδύνεται η φθίνουσα πορεία αυτού και διατηρείται εις ικανοποιητικά πλαίσια η ποιοτική στάθμη της ζωής αυτού.

Πλήρες άρθρο : ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗ – ALZHEIMER 

Η φωτογραφία είναι από το blog Νευρο-διάλογοι σε άρθρο σχετικό με το Alzheimer