Η επίδραση της ρεφλεξολογίας στον πόνο ποδιών και την ποιότητας ζωής σε ασθενή με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα: Μελέτη Περίπτωσης

Shakira Khana, Simon Otter b,∗, Kate Springett c
a The Arden Foot and Health Clinic, Brighton, United Kingdom
b Division of Podiatry, School of Health Professions, University of Brighton, United Kingdom
c Canterbury Christ Church University, North Holmes Road, Canterbury CT1 1QU, United Kingdom

Περίληψη

Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να προσδιορίσει την επίδραση της ρεφλεξολογίας στον πόνο των ποδιών και την ποιότητα ζωής (ΠΖ) σε ασθενή με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα (ΡΑ).

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Παρατήρησης σε Μελέτη Περίπτωσης, ένας ασθενής με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα δέχτηκε μια σειρά συνεδριών ρεφλεξολογίας για 6 εβδομάδες.

Η αντίληψη του πόνου και η ποιότητα ζωής, μετρήθηκαν και αξιολογήθηκαν με χρήση δύο ερωτηματολογίων. Του Rheumatoid Arthritis Quality of Life (RAQoL) questionnaire (ερωτηματολόγιο για μέτρηση της ποιότητας ζωής στη ρευματοειδή αρθρίτιδα) και του Foot Pain Disability Questionnaire (FPDQ) (ερωτηματολόγιο για ανικανότητα/αναπηρία από πόνο ποδιών).

Οι τιμές στο RAQoL δεν έδειξαν καμία σημαντική αλλαγή καθ΄ όλη τη διάρκεια της έρευνας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ποιότητα ζωής του ασθενούς δεν άλλαγε κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της σειράς συνεδριών ρεφλεξολογίας διάρκειας 6 εβδομάδων.

Οι τιμές από το FPDQ υποδεικνύουν οτι η ρεφλεξολογία σχετίστηκε με μείωση του πόνου των ποδιών όπως περιγράφεται από τον ασθενή.

Η κλινική σημασία είναι ότι η ρεφλεξολογία μπορεί να είναι μια πολύτιμη προσθήκη στη διαχείριση του πόνου ποδιών για τους ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα.

Ωστόσο, είναι αδύνατο να γενικεύσουμε από μια Παρατηρητική Μελέτη Περίπτωσης και συνιστάται περαιτέρω εργασία.

 Πηγή: The Foot 16 (2006) 112–116, © 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.