Οι φυσιολογικές και βιοχημικές εκβάσεις που σχετίζονται με μια θεραπεία ρεφλεξολογίας: Συστηματική ανασκόπηση.

McCullough, J.E.M., Liddle, S.D., Sinclair, M., Close, C., Hughes, C.M.
Institute of Nursing and Health Research, University of Ulster, Jordanstown Campus, Shore Road, Newtownabbey, County Antrim BT37 0QB, United Kingdom

Περίληψη
Ιστορικό: H Ρεφλεξολογία είναι μία από τις κορυφαίες μορφές της συμπληρωματικής και εναλλακτικής ιατρικής στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρησιμοποιείται για τη φροντίδα της υγείας από ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων. Ωστόσο, προσφέρεται από λίγους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης καθώς τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία που να εξηγούν το πώς λειτουργεί ή τα οποιαδήποτε οφέλη για την υγεία που μπορεί να έχει, είναι λίγα.

Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να αξιολογήσει τα τρέχοντα διαθέσιμα στοιχεία από τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές (RCTs) για τη ρεφλεξολογία στις οποίες να έχουν ερευνηθεί αλλαγές στα φυσιολογικά ή βιοχημικά αποτελέσματα.

Μέθοδοι:
Ακολουθήθηκαν οι Κατευθυντήριες Οδηγίες από το Εγχειρίδιο Συστηματικών Ανασκοπήσεων Cochrane.

Η αναζήτηση έγινε από την αρχή έως το Δεκέμβριο του 2013 στις παρακάτω βάσεις δεδομένων: AMED, CAM Quest, CINAHL Plus, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Embase, Medline Ovid, Proquest, και Pubmed.

Ο Κίνδυνος προκατάληψης (Risk of bias) εξετάστηκε ξεχωριστά από δύο μέλη της ομάδας αξιολόγησης και η συνολική ισχύς των αποδεικτικών στοιχείων αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας την ταξινόμηση των συστάσεων αξιολόγησης και ανάπτυξης και τις κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση.

Αποτελέσματα: Επιλέχθηκαν δεκαεπτά (17) τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές ( RCT’s) που πληρούσαν όλα τα κριτήρια ένταξης. Αναλύθηκαν 34 αντικειμενικές μετρήσεις έκβασης.
Παρά το γεγονός ότι δώδεκα (12) μελέτες έδειξαν σημαντικές αλλαγές στην ομάδα ρεφλεξολογίας, μόνο τρεις μελέτες για τη διερεύνηση της αρτηριακής πίεσης, των καρδιακών δεικτών και της αμυλάσης σιέλου οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές μεταξύ των ομάδων, υπέρ της ρεφλεξολογίας. Η συνολική ποιότητα των μελετών ήταν χαμηλή*. © 2014 J. Ε Μ McCullough et al.

Πηγή: Evidence-based Complementary and Alternative Medicine,2014

*Σημείωση Σ.Ρ. : Η ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με τη Ρεφλεξολογία είναι σε νηπιακό στάδιο και δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός πως υπάρχει σοβαρή έλλειψη ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων για τη μελέτη πολυπαραγοντικών μεθόδων όπως η Ρεφλεξολογία. Τα κριτήρια για την αξιολόγησή τους ακολουθούν τα μέχρι τώρα πρωτόκολλα αξιολόγησης που όμως σχεδιάστηκαν για απολύτως μετρήσιμες τιμές, κάτι που δεν μπορεί να υπάρξει στην περίπτωση της ρεφλεξολογίας.  Αναδεικνύεται η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης και ανάπτυξης μεθοδολογίας ερευνών σχετικά με τις ΣΕΘ. 

[ The physiological and biochemical outcomes associated with a reflexology treatment: A systematic review ]

McCullough, J.E.M., Liddle, S.D., Sinclair, M., Close, C., Hughes, C.M.
Institute of Nursing and Health Research, University of Ulster, Jordanstown Campus, Shore Road, Newtownabbey, County Antrim BT37 0QB, United Kingdom
Evidence-based Complementary and Alternative Medicine,2014,

Abstract

Background. Reflexology is one of the top forms of complementary and alternative medicine in the UK and is used for healthcare by a diverse range of people. However, it is offered by few healthcare providers as little scientific evidence is available explaining how it works or any health benefits it may confer.
The aim of this review was to assess the current evidence available from reflexology randomised controlled trials (RCTs) that have investigated changes in physiological or biochemical outcomes.

Methods. Guidelines from the Cochrane Handbook of Systematic Reviews of Interventions were followed: the following databases were searched from inception to December 2013: AMED, CAM Quest, CINAHL Plus, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Embase, Medline Ovid, Proquest, and Pubmed.
Risk of bias was assessed independently by two members of the review team and overall strength of the evidence was assessed using the Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation guidelines.

Results. Seventeen eligible RCTs met all inclusion criteria. A total of 34 objective outcome measures were analysed. Although twelve studies showed significant changes within the reflexology group, only three studies investigating blood pressure, cardiac index, and salivary amylase resulted in significant between group changes in favour of reflexology. The overall quality of the studies was low. © 2014 J. E. M. McCullough et al.